Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене

Издадена от Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1996 г., изм. ДВ. бр.63 от 26 Юли 1996 г.,

изм. ДВ. бр.114 от 3 Декември 1997 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) С тази наредба се уреждат контролът върху вноса, производството, експлоатацията и изпитването на техниката за растителна защита и торене, общата функционална годност на машините за безопасна работа съгласно Закона за защита на растенията и БДС с цел опазването на околната среда и земеделските култури и осигуряване на необходимите изисквания за правилното приложение на фитофармацевтичните препарати и минерални торове.