Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални - ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

Чл. 2. В обществените перални се допуска изпиране на бельо от здравни заведения при условие, че:
1. изпирането и дезинфекцията на бельото се извършват само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод;
2. при всяка една от фазите на технологичния процес не се смесва с бельото от обектите за обществено ползване и с това на гражданите;
3. не се изпира бельо от отделенията за лечение на туберкулозно и инфекциозно болни;
4. не се пере бельо, замърсено с биологични материи.

Чл. 3. Обществените перални се проектират и изграждат при спазване изискванията на "Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението", публикувани в бр. 6 и 7 от 1981 г. на Бюлетина за строителство и архитектура, издание на МСА.

Чл. 4. (Попр. - ДВ, бр. 97 от 1995 г.) Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за обществени перални и технологичното им оборудване се съгласуват с органите на Държавния санитарен контрол съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 от 1995 г.).

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.