Наредба № 3 от 16 юни 1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация

Обн. ДВ. бр.54 от 8 Юли 1997г., попр. ДВ. бр.60 от 28 Юли 1997г.
Загубила значение. Материята е преуредена с Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация - ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.
Актуална наредба: Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят общите изисквания за пожарната безопасност на обектите в експлоатация и тези при извършване на монтажни, ремонтни и други видове дейности в тях.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате