Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях

В сила от 28.06.2005 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005 г., отм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни далекосъобщителни мрежи (мрежи) и съоръженията към тях, включително изискванията за безопасност.

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за мрежи в границите на урбанизираните територии и извън тях при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за далекосъобщенията (ЗД) и на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. мрежи, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. далекосъобщителни мрежи, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;
3. далекосъобщителни мрежи, изграждани чрез оптичен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.