Наредба № 1 от 9 април 2012 г.за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате