С016 – Конвенция № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.

Automatic Denunciation on 20 Aug 2013 by convention MLC, 2006

Член 1
За прилагането на тази конвенция терминът "кораб" обхваща всички параходи, кораби или други плавателни съдове, каквито и да са те, публична или частна собственост, които извършват морско корабоплаване, с изключение на военните кораби.

Член 2
С изключение на корабите, на които работят само членовете на едно и също семейство, децата и юношите под 18-годишна възраст могат да бъдат приемани на работа на кораби само след представяне на медицинско свидетелство, което удостоверява тяхната годност за тази работа, подписано от лекар, одобрен от компетентната власт.

Член 3
Заетостта на тези деца или юноши с морски труд може да продължи само след подновяване на медицинския преглед през периоди, които не надвишават 1 година, като при всеки нов преглед представят медицинско свидетелство, което удостоверява годността им за морски труд. Когато срокът на свидетелството изтече по време на пътуване, той се продължава до края на пътуването.