Нормативна база за опасни химични вещества

Регламенти

Регламент REACH ((ЕО) № 1907/2006) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

REACH е регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (ЕО) № 1907/2006. Това е основният европейски закон за химикалите, който обхваща вещества в самостоятелен вид или в смеси или изделия, предназначени за промишлеността, за професионална употреба или използване от потребителите.

Приложение II на REACH съдържа изискванията към задължителното съдържание на информационните листове за безопасност. То е изменяно няколко пъти.

Актуалното съдържание на Приложение II на REACH е съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Вижте актуална версия на Регламента в EUR-Lex

Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008) на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламентът CLP въвежда Глобалната хармонизирана система (GHS) в законодателството на Общността. По този начин се хармонизират критериите за класифициране на вещества и смеси, както и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси.

* Взривните изделия и предмети, предизвикващи практически, експлозивен или пиротехнически ефект (част 2.1., Приложение I на CLP)
** Потребители надолу по веригата и дистрибуторите имат възможност да приемат класификацията, използвана от доставчика им, освен ако те не променят продукта по някакъв начин (напр. формулатор на нова смес)

Вижте повече за Регламента CLP

Вашият коментар