Информационен лист за безопасност

Задължения за предоставяне на информационен лист за безопасност

Съгласно чл. 31 на Регламента REACH информационния лист за безопасност се предоставя от доставчика на веществото/сместа на получателя.

Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или сместа е пуснато на пазара, освен ако въпросната държава-членка не разпореди друго. Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път.

Новата, датирана версия на информацията, идентифицирана като „Преработено издание: (дата)“, се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път на всички бивши получатели, на които веществото или препарата са били доставяни в рамките на предходните 12 месеца. Всяка актуализация, следваща регистрацията, включва регистрационния номер.

Вашият коментар