Ако получите различна информация за класификация от различни доставчици за едно и също вещество, трябва да проверите дали това наистина е едно и също химично вещество. Може да има примес или различна концетрация на разтвор.

Ако химикалът е един и същ, се препоръчва да предприемете подход на предпазливост и приемете по-строгата класификация.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Съгласно § 1. ,т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Съгласно § 1., т.13 от ДР към Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

"Съхранение" е всеки начин на складиране на химични вещества или смеси преди използването, обработката, преработката или превоза им.

СЕВЕЗО

Законодателните актове относно контрола на опасностите от големи аварии са известни под наименованието „Севезо“ и водят началото си от 1982 г.

В съответствие с тях държавите членки са длъжни да гарантират, че обхванатите от разпоредбите им оператори разполагат с политика за предотвратяване на големи аварии.

Операторите, боравещи с опасни вещества над определени прагове, трябва редовно да уведомяват гражданите, за които има опасност да бъдат засегнати от авария, да предоставят доклади за безопасността, да осигуряват система за управление на безопасността, както и вътрешен план за действие при извънредни ситуации.