Ако получите различна информация за класификация от различни доставчици за едно и също вещество, трябва да проверите дали това наистина е едно и също химично вещество. Може да има примес или различна концетрация на разтвор.

Ако химикалът е един и същ, се препоръчва да предприемете подход на предпазливост и приемете по-строгата класификация.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Съгласно § 1. ,т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Съгласно § 1., т.13 от ДР към Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

"Съхранение" е всеки начин на складиране на химични вещества или смеси преди използването, обработката, преработката или превоза им.

СЕВЕЗО

Законодателните актове относно контрола на опасностите от големи аварии са известни под наименованието „Севезо“ и водят началото си от 1982 г.

В съответствие с тях държавите членки са длъжни да гарантират, че обхванатите от разпоредбите им оператори разполагат с политика за предотвратяване на големи аварии.

Операторите, боравещи с опасни вещества над определени прагове, трябва редовно да уведомяват гражданите, за които има опасност да бъдат засегнати от авария, да предоставят доклади за безопасността, да осигуряват система за управление на безопасността, както и вътрешен план за действие при извънредни ситуации.

Вашият коментар

7 мнения за “Опасни химични вещества и смеси”

  • Здравейте, предоставяме като услуга извършване на вътрешнофирмено обучение за работа с опасни вещества и смеси, но ако става въпрос за обучението по т. 3 от Приложение 2 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за работа с газ хлор, то не можем да предложим такова.

 1. Добър ден инж. Деяна Илиева!
  Необходима ми е информация за КЛАСИФИКАЦИЯ, БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
  БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, СЕВЕЗО за химично вещество като суровина и като продукт след преработка НАТРИЕВ СИЛИКАТ предначначен за производството на ВОДНО СТЪКЛО използваано в строителството, и др. места. Единстената ми информация е, че спада към веществата с изискване за превоз на опасни товари по шосе, ( ADR ).

  • Здравейте, господин Георгиев,
   Не съм сигурна дали правилно разбрах въпроса Ви, но ако става въпрос за натриев силикат, то на този линк ще намерите информация за класификацията:
   https://echa.europa.eu/bg/brief-profile/-/briefprofile/100.014.262

   Ако това е суровина, която получавате от доставчик, то той би трябвало да ви предостави информационен лист за безопасност или да ви посочи къде в интернет го има.

   По отношение на Севезо е важна класификацията.

 2. Изисквания за обучение при работа с диизоцианати, съгласно Приложение XVII, т. 74 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

  1. Не се използват като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 август 2023 г., освен ако:

  а) концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или
  б) работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите.

  Обучението включва указания за контролиране на експозицията на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване на работното място, без да се засягат евентуални национални гранични стойности за професионална експозиция или други необходими мерки за управление на риска на национално равнище.

  Това обучение се провежда от експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално обучение.

  Работодателят или самостоятелно заетото лице документира успешното завършване на обучението.

  Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

  Обърнете внимание, че доставчикът на продуктите има задължението да предостави материал за обучения и да предложи курсове в съответствие с изискванията на официалните езици на държавата членка (или държавите членки), където се доставят веществата или смесите.

  Обучението обхваща като минимум:

  1. Общо обучение, включително онлайн обучение, относно:
  — химия на диизоцианати;
  — опасност от токсичност (включително остра токсичност);
  — експозиция на диизоцианати;
  — гранични стойности за професионална експозиция;
  — как може да се развие сенсибилизация;
  — миризма като индикация за опасност;
  — значение на нестабилността за риска;
  — вискозитет, температура и молекулно тегло на диизоцианати;
  — лична хигиена;
  — необходими лични предпазни средства, включително практически указания за тяхното правилно използване и техните ограничения;
  — риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване;
  — риск във връзка с използвания процес на нанасяне;
  — схема за защита на кожата и дихателните пътища;
  — вентилация;
  — почистване, изтичания, поддържане;
  — изхвърляне на празни опаковки;
  — защитата на случайно присъстващи лица;
  — идентифициране на критичните стъпки на обработката;
  — специфични системи с национални кодове (ако е приложимо);
  — безопасност на поведението;
  — свидетелство или документално доказателство, че обучението е завършено успешно.

  2. Допълнителни теми при боравене с отворени смеси при температура на околната среда (включително тунели от пенопласти); пръскане във вентилирана кабина; нанасяне с ролка; нанасяне с четка; нанасяне чрез потапяне и заливане; механична обработка след нанасянето (напр. рязане) при изделия, които не са напълно втвърдени, но вече не са топли; почистване и отпадъци;
  — всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване:

  — допълнителни аспекти на поведението;
  — поддържане;
  — управление на промените;
  — оценка на съществуващи указания за безопасност;
  — риск във връзка с процеса на нанасяне;

  3. Допълнителни теми (освен тези по т.1 и т. 2) при боравене с изделия, които не са напълно втвърдени (напр. току-що втвърдени, все още топли); употреба в леярството; поддържане и ремонт, които изискват достъп до оборудване; открита обработка на топли или горещи формулации (> 45 °C); пръскане на открито, при наличие на ограничена или само на естествена вентилация (включва големи промишлени работни зали) и пръскане под високо налягане (напр. пяна, еластомери); и всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване:

  — всякакво допълнително сертифициране, което е необходимо за конкретните обхванати употреби;
  — пръскане извън кабина за пръскане;
  — открита обработка на топли или горещи формулации (> 45 °C);

  6. Обучението трябва да е в съответствие с разпоредбите, определени от държавата членка, в която промишленият или професионалният потребител извършва дейността си. Държавите членки могат да въвеждат или да продължават да прилагат свои собствени национални изисквания за употребата на вещества или смеси, доколкото са изпълнени минималните изисквания, посочени в параграфи 4 и 5.