Безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси