Безопасност при работа с химични агенти

Съгласно § 1. ,т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

  1. Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти
  2. Примерна картотека  за използваните опасни вещества и тяхната характеристика
  3. Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти
  4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени
  5. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с опасни химични агенти
  6. Презентация: Оценка на риска при работа с химични агенти
  7. Презентация: Рискове, свързани с опасни вещества в химическото чистене
  8. Презентация: Рискове, свързани с химични вещества в индустриалното почистване