Работа с химични агенти

Съгласно § 1. ,т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

Безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси

 

Вашият коментар