Заповед № А-441 от 13 октомври 2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване

Обн., ДВ, бр. 85 от 01.11.2011 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Българския институт по метрология рег. № 29-00-22 от 30.03.2011 г. определям периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва: