Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Обн. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998 г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г. - в сила от6 01.01.2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018 г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. пускането на пазара, надзора на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника;
2. пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника;
3. условията и реда за пускане в употреба и регистрация на превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Законът има за цел да осигури при работа и при движение по пътищата използване на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2018 г.) Законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката", както и за двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.