Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините

Директива 2006/42/ЕО е преработен вариант на Директивата относно машините, чийто първи вариант беше приет през 1989 г.

Новата Директива относно машините се прилага от 29 декември 2009 г. Директивата има две цели: да хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето, които се прилагат към машините въз основа на високо ниво на защита на здравето и безопасността и да гарантира свободното движение на машини на пазара на ЕС.

Целта на ръководството е да даде обяснения на понятията и изискванията на Директива 2006/42/ЕО, с оглед гарантиране на нейното еднакво тълкуване и прилагане в целия ЕС.

Ръководството предоставя също така информация за друго свързано законодателство на ЕС.

То е насочено към всички страни, които са обвързани с прилагането на Директивата относно машините, в това число:

  • производители на машини,
  • вносители и дистрибутори,
  • нотифицирани органи,
  • органи по стандартизация,
  • агенции за здравословни и безопасни условия на труд и за защита на потребителите и
  • длъжностни лица от съответните национални администрации и органи за надзор на пазара.

Настоящото 2ро издание на ръководството е допълнено с коментари по приложения III―XI към Директивата относно машините. Коригирани са някои грешки, забелязани от редакторите.

Правните препратки и термини са актуализирани в съответствие с Лисабонския договор, по-специално, където в Директивата има препратка към „Общността“, в настоящото ръководство препратката е към „ЕС“.

Бърз преглед  и линк за изтегляне


Вашият коментар