Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Приета с ПМС № 250 от 05.11.2003 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., отм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 10 от 23 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво - ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., в сила от 21.04.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания, на които трябва да съответстват уредите, използващи газово гориво, наричани по-нататък "газови уреди";
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на газовите уреди със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Чл. 2. Наредбата се отнася за:
1. газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 °C; горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с тези горелки, се отнасят към газовите уреди;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате