Наредба за маркировката за съответствие

Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

 

Чл. 2. (1) Маркировката за съответствие удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
(2) Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко наредби, всяка от които предвижда нанасяне на маркировка за съответствие, маркировката удостоверява съответствието на продукта с изисквания на всяка от наредбите по чл. 7 ЗТИП.
(3) В случаите, когато една или повече от наредбите по чл. 7 ЗТИП дават възможност на производителя или на други лица, когато това е предвидено в тези наредби, в определения в тях преходен период да избере кои разпоредби да приложи, маркировката за съответствие удостоверява съответствието само с разпоредбите на тези наредби, които са приложени. В този случай пълните данни за приложените разпоредби се посочват в декларацията за съответствие и в инструкцията и/или указанието за употреба, придружаващи продуктите, съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 ЗТИП.

 

Чл. 3. Производителят или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7 ЗТИП, са длъжни да нанесат маркировката за съответствие, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара и/или пуснати в действие.

 

Раздел II
Графично изображение на маркировката за съответствие и правила за нейното нанасяне

Чл. 4. (1) Маркировката за съответствие се състои от инициалите "СО" и има графично изображение съгласно приложение № 1.
(2) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите - членки на Европейската икономическа зона/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), маркировката за съответствие на продуктите, попадащи в обхвата на тези споразумения, се състои от инициалите "СЕ" и има графично изображение съгласно приложение № 2.
(3) От датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие се състои от инициалите "СЕ" и има графично изображение съгласно приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г.) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие на транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им, се състои от инициала "p" и има графично изображение съгласно приложение № 3.

 

Чл. 5. (1) Маркировката за съответствие има височина най-малко 5 мм, ако съответната наредба не определя друго.
(2) При намаляване или увеличаване размера на маркировката за съответствие пропорциите в графичната мрежа трябва да бъдат спазени.

 

Чл. 6. (1) Маркировката за съответствие се нанася върху продукта или върху неговата табела с данни, а когато това е невъзможно, маркировката за съответствие се нанася върху опаковката и върху съпровождащите продукта документи, ако съответната наредба изисква такава документация.
(2) До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение да извършва оценяване на съответствието по чл. 10 ЗТИП, когато то е участвало в процеса на оценяване съответствието на етапа на производство в съответствие с процедурите за оценяване.
(3) Идентификационният номер се нанася от производителя или от неговия упълномощен представител на отговорността на лицето по ал. 2.

 

Чл. 7. Маркировката за съответствие трябва да е видима, четлива и леснодостъпна за длъжностните лица, които извършват надзор на пазара, и за потребителите.

 

Чл. 8. Маркировката за съответствие се нанася по начин, който не позволява премахването й без забележими следи.

 

Чл. 9. Продуктът може да има и други маркировки, при условие че те имат друго значение, не водят до заблуждение относно маркировката за съответствие и не нарушават нейната видимост и четливост.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. За продуктите, върху които има нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 66 от 2000 г.), се счита, че отговарят на изискванията на тази наредба.

 

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г.) Пуснатите на пазара продукти с нанесена маркировка за съответствие "СО", попадащи в обхвата на споразуменията по чл. 4, ал. 2, отговарят на изискванията на наредбата до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от една година от влизането в сила на тези споразумения.

 

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2006 г.) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз пуснатите на българския пазар продукти с нанесена маркировка за съответствие "СО" отговарят на изискванията на наредбата до изчерпване на наличните количества.

 

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 24 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

Графично изображение на маркировката за съответствие
pril-1-markirovka
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 и 3
pril-2-markirovka
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 66 от 2006 г.)

Графично изображение на маркировката за съответствие на транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им
pril-3-markirovka

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ