Наредба за маркировката за съответствие

Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

 

Чл. 2. (1) Маркировката за съответствие удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
(2) Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко наредби, всяка от които предвижда нанасяне на маркировка за съответствие, маркировката удостоверява съответствието на продукта с изисквания на всяка от наредбите по чл. 7 ЗТИП.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.