Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010 г.

Отменена със заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г.)

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за първоначална регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника и машини за земни работи, наричани по-нататък "техника", собственост на физически лица и стопански субекти.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.