Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009 г., попр. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015 г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.

Отменена с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби - ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., в сила от 17.01.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него;
4. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.