Наредба № 3 за ползуване на преносими стълби

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

В сила от 06.04.1976 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 1976г., отм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г.

Отменена с § 25 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., в сила от 05.11.2004 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата по безопасността на труда при ползуване на преносими стълби е задължителна за работниците и служителите от промишлеността, строителството, транспорта, селското и горското стопанство, търговията, комунално-битовото стопанство, културата и изкуствата (театър, телевизия, цирк и др.), товаро-разтоварни работи и др., които в своята дейност ползуват преносими стълби.

Чл. 2. Наредбата не е задължителна за органите ма Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 3. (1) Наредбата регламентира основните безопасни начини за използуване на преносими стълби.
(2) За отделни конкретни неуредени случаи на работа и при използуване на специализирани преносими стълби се издават заповеди за безопасност на труда.
(3) Тази наредба не отменя изискванията на други нормативни актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, когато те регламентират дейности, извършвани с помощта на преносими стълби.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.