Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на техническите прегледи за проверка на техническата изправност и идентификацията на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък „техниката“.
Чл. 2. (1) Техническите прегледи са годишни, сезонни и тематични.
(2) На годишен технически преглед (ГТП) подлежат тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи.
(3) На сезонен технически преглед подлежи сменяемата прикачна техника.
(4) Тематичните технически прегледи на техниката се извършват въз основа на заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.