Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на техническите прегледи за проверка на техническата изправност и идентификацията на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък „техниката“.

Чл. 2. (1) Техническите прегледи са годишни, сезонни и тематични.
(2) На годишен технически преглед (ГТП) подлежат тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи.
(3) На сезонен технически преглед подлежи сменяемата прикачна техника.
(4) Тематичните технически прегледи на техниката се извършват въз основа на заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

Чл. 3. (1) Техническите прегледи по чл. 2, ал. 2 и 3 са задължителни за регистрираната техника.
(2) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите и навесният инвентар, използвани в земеделието и горите, подлежат на задължителен технически преглед при първоначална регистрация и при промяна в регистрацията.

Чл. 4. При извършване на техническите прегледи на техниката не се допуска прилагане на по-строги изисквания от тези, предвидени в техническата документация.

Чл. 5. Техническите прегледи на техниката се извършват от длъжностни лица от ОДЗ по методики, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ

Чл. 6. (1) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община.
(2) Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.

Чл. 7. При извършване на техническите прегледи се представят:
1. свидетелство за регистрация на техниката;
2. талон за технически преглед или служебна бележка за спиране от работа съгласно чл. 19, ал. 2;
3. квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходната техника и тракторните ремаркета.

Чл. 8. Тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи се представят за извършване на ГТП през годината и месеца, отразени в знака за извършен технически преглед от предходната година.

Чл. 9. (1) Техниката се представя за извършване на технически преглед измита (външно, двигател и основни агрегати).
(2) Техническите прегледи на техниката се извършват без разглобяване.

Чл. 10. При осъществяване на техническите прегледи се извършва индентификация на техниката, която включва:
1. проверка за съответствието на данните на идентификационните номера от свидетелството за регистрация с тези върху техниката;
2. проверка в масива за регистрирана техника по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация).

Чл. 11. (1) При констатирани несъответствия между данните от свидетелството за регистрация на техниката и представената за преглед техника длъжностното лице, извършило прегледа, писмено уведомява директора на ОДЗ, а когато техниката е регистрирана по Закона за движението по пътищата – и най-близкото районно полицейско управление.
(2) При констатиране на променени кабина, рама, преден или заден мост или други елементи, които изменят външния вид на съответната марка техника, длъжностното лице, извършило прегледа, писмено уведомява директора на ОДЗ.
(3) За установените несъответствия по ал. 1 и 2 длъжностните лица от ОДЗ съставят констативен протокол и издават предписание за отстраняване на нередностите. До отстраняването им техниката се спира от работа по реда на чл. 19.
(4) Спряната от работа техника се маркира съгласно чл. 18, ал. 1.

Чл. 12. Резултатите от техническите прегледи се отразяват в контролен лист за извършен технически преглед съгласно приложение № 1.

Чл. 13. (1) Контролният лист за извършен технически преглед се подписва и подпечатва с индивидуалния печат на длъжностното лице, извършило прегледа.
(2) Контролният лист за извършен технически преглед се съхранява в ОДЗ по възходящ ред на номерата за срок от две години.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 контролните листове се бракуват по ред, определен със заповед на директора на ОДЗ.

Чл. 14. (1) На тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи, отговарящи на техническите изисквания за изправност по чл. 23, ал. 1, се издава знак за преминат ГТП съгласно приложение № 2.
(2) Знакът за преминат годишен технически преглед на техниката по ал. 1 се съхранява със свидетелството за регистрация.
(3) На техниката по ал. 1, с изключение на ремаркетата, полуремаркетата и самоходната техника без кабина, се поставя стикер за преминат технически преглед съгласно приложение № 3 в долния ляв ъгъл на предното челно стъкло.
(4) На несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите, сменяемата прикачна техника и навесния инвентар, отговарящи на техническите изисквания за изправност по чл. 23, ал. 2, се подпечатва талонът за технически преглед.

Чл. 15. (1) Длъжностните лица, които извършват технически прегледи за проверка на техническата изправност на техниката, получават знаците, стикерите и контролните листове за технически преглед и индивидуалния печат по чл. 16, ал. 1 от директора на ОДЗ.
(2) При получаване на нови знаци, стикери и контролни листове за технически преглед се представя опис на употребените знаци, стикери и контролни листове.
(3) Знак за технически преглед или контролен лист с допусната грешка при попълването се представя за бракуване по опис на директора на ОДЗ.
(4) Бракуването по ал. 3 се извършва по ред, определен със заповед на директора на ОДЗ.
Чл. 16. (1) На длъжностните лица, които извършват технически прегледи, се предоставя индивидуален печат, с който са длъжни да заверяват контролните листове, знаците и талоните при преминат технически преглед.
(2) Предоставените печати се водят на отчет в ОДЗ.
(3) При загубен или унищожен печат, знаци или контролни листове за технически преглед длъжностното лице писмено уведомява директора на ОДЗ.

Чл. 17. Техниката подлежи на нов технически преглед при загубен, унищожен или откраднат талон и/или знак за технически преглед.

Чл. 18. (1) Техника, която не отговаря на някое от изискванията по чл. 23, ал. 1 или 2, подлежи на нов технически преглед. До извършването му техниката се спира от работа, като се маркира със знак „Спрян от работа“ съгласно приложение № 4.
(2) Техниката може да бъде спряна от работа и по искане на нейния собственик след подадена писмена молба до директора на ОДЗ по месторегистрация.

Чл. 19. (1) При спиране от работа на техниката длъжностното лице от ОДЗ отнема част II от свидетелството за регистрация, талона и/или знака за технически преглед. Отнетите документи се съхраняват в ОДЗ до преминаване на техниката на нов технически преглед.
(2) На собственика на спряната от работа техника се издава служебна бележка от ОДЗ съгласно приложение № 5.
(3) На спряната от работа техника се извършва нов технически преглед за пускането й в работа.

Чл. 20. Собствениците на техниката заплащат такса за извършване на годишен или сезонен технически преглед по тарифата по чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Чл. 21. При извършване на тематични технически прегледи резултатите се отразяват в констативен протокол.

Глава трета
ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ТЕХНИКАТА

Чл. 22. Техническите прегледи за проверка на техническата изправност обхващат изправността и комплектността на системите, агрегатите и механизмите, които имат връзка с безопасността при движение и работа, опазването на продукцията и околната среда от замърсяване.

Чл. 23. (1) Тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи се проверяват относно техническата изправност на:
1. външния вид и обезопасеността за:
а) комплектност на машината;
б) корозия, пукнатини и деформации;
в) обезопасеност на ремъчни, верижни и карданни предавки;
г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;
д) изправност на елементите на местата и органите на управление и работа;
2. електрическата система за:
а) изправни източници на електроенергия;
б) изправна осветителна система;
в) изправна сигнална система;
3. системата за управление за:
а) изправност на кормилното колело, механизъм и задвижване;
б) хлабина в механизмите за управление, граници на допустимите норми;
в) усилие при въртене в границите на допустимото;
г) пълен ход на педала на съединителя в допустимите граници;
д) изправност на спирачната система;
е) свободен ход на спирачния педал в допустимите граници;
ж) изправност на спирачната система;
з) изправност на спирачката за паркиране;
4. ходовата система за:
а) хлабини в окачването в допустимите граници;
б) изправност на джанти и закрепване на колелата;
в) изправност на верижния ходов механизъм;
г) състояние на гумите (веригите);
5. двигателя за:
а) изправност на механизмите;
б) изправност на хранителната система;
в) изправност на охладителната система;
г) изправност на мазителната система;
д) изправност на пусковата система;
6. трансмисията за:
а) изправност на съединителите;
б) изправност на предавателната кутия;
в) изправност на междинните съединения и карданните предавки;
г) изправност на задвижващите мостове;
д) изправност на задвижваните мостове;
7. работното и спомагателното оборудване за:
а) изправност на хидравличната система;
б) изправност на хидравличната навесна система;
в) изправност на верижните и ремъчните предавки;
г) изправност на тегличните устройства;
д) изправност на работните органи;
е) изправност на транспортиращите устройства;
8. допълнителното оборудване за:
а) заредена аптечка;
б) изправни пожарогасители;
в) изправни кофпомпи;
г) азбестово одеяло;
д) метли.
(2) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите, сменяемата прикачна техника и навесният инвентар се проверяват относно техническата изправност на:
1. външния вид и обезопасеността за:
а) комплектност на машината;
б) корозия, пукнатини и деформации;
в) обезопасеност на ремъчни, верижни и карданни предавки;
г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;
д) изправност на елементите на местата и органите на управление и работа;
2. електрическата система за:
а) изправни източници на електроенергия;
б) изправна осветителна система;
в) изправна сигнална система;
г) изправност на електрозадвижването;
д) изправни прекъсвачи;
е) изправни контролни устройства;
ж) изправни табла за управление;
3. ходовата система за:
а) хлабини в окачването в допустимите граници;
б) изправност на джанти и закрепване на колелата;
в) състояние на гумите (веригите);
4. задвижването на работните, спомагателните органи и устройствата за:
а) изправност на съединителите;
б) изправност на редукторите/вариаторите;
в) изправност на карданните предавки;
г) изправност на ремъчните предавки;
д) изправност на верижните предавки;
е) изправност на елементите на хидросистемата;
ж) изправност на пневматичната система;
5. работното и спомагателното оборудване за:
а) изправност на носещите елементи/рамата;
б) изправност на работните органи, устройства и механизми;
в) изправност на транспортиращите ленти и устройства;
г) изправност на тръбопроводи и вакуумпроводи;
д) изправност на спомагателни механизми;
е) изправност на системи за контрол;
ж) изправност на предпазните устройства;
6. допълнителното оборудване за:
а) изправна вентилация;
б) изправни стълби, парапети и ограждения;
в) заредена аптечка;
г) изправни пожарогасители.

Чл. 24. Областните дирекции „Земеделие“ въвеждат в информационната база данни по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ данни относно техническите прегледи, извършени на територията на съответната областна дирекция.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба „технически преглед“ е комплекс от контролно-измервателни и диагностични операции за оценка на техническото състояние на техниката.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм., бр. 94 от 2012 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 12

N3_03_02_2016_Pril1

Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1

N3_03_02_2016_pril2

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3

N3_03_02_pril3

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1

N3_03_02_2016_pril3

Приложение № 5 към чл. 19, ал. 2

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на
......................................................................................
......................................................................................
(трите имена, име на фирмата, собственик на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника)
ЕГН/ЕИК ...................................................................
Адрес/седалище и адрес на управление: ...........
......................................................................................
......................................................................................
В уверение на това, че следната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:
1. Марка и модел ......................................................
2. Регистрационен № ...............................................
3. Рама № ..................................................................
е спряна от работа в ОДЗ – гр. …………......………
гр. ............., считано от .............. 200 ... г.
При спирането от работа на техниката са иззети за съхранение
в ОДЗ – гр. ..................................................................
следните документи:
1. Свидетелство за регистрация № .....................
2. Знак за технически преглед № ........................
3. Талон за технически преглед № .......................
Областна дирекция „Земеделие“ гр. ....................
....................................................................................
....................................................................................
Издадена от: .......................................                          ....................
(трите имена на длъж-                          (подпис и
ностното лице от ОДЗ)                           печат)

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ