В-01-05-01 Правилник по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт

Правилникът по безопасността на труда при корабостроенето и кораборемонт е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III – 5855 от 19. XII. 1972 година, Централния комитет на профсъюза на работниците на машиностроенето с писмо № 1437 от 11. X. 1973 год. И Министреството на вътрешните работи с управление „Противопожарна охрана” с писмо № ПО - 967 от 29. XII. 1972 год.

Същият е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи – Инспекцията за надзор по безопасността на труда с писмо № VIII – 10871 от 5. XI. 1973 година.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият „Правилник по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт” се издава въз основа на член 4, алинея IV от Кодекса на труда и на Инструкцията на Министерския съвет № А – 1 – 404 от 27.X. 1967 г. за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на корабостроенето и кораборемонтни предприятия и цехове от системата на ДСО „Корабостроене”, а също и за всички други предприятия, занимаващи се с подобна дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Взаимоотношенията между ръководствата на корабостроителните и кораборемонтните предприятия и екипажите на строящите се и ремонтиращи се кораби по отношение на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана да се уреждат със специални договори за всеки случай. Тези договори не могат да противоречат на настоящия правилник.
4. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълняването на заповеди и нареждания, които противоречат на този правилник. Изменения на технологичния процес могат да се извършват само с писмена заповед на директора на предприятието.
5. Изменения, допълнения и тълкования на „Правилника по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт” се извършват от Министерството на машиностроенето и металургията, след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на народното здраве и Централния комитет на Профсъюза на работниците от машиностроенето и металургията.
6. За неизпълнение и нарушаване на настоящия правилник виновните лица се привличат към отговорност, съгласно действуващите в страната закони, правилници и наредби.
7. Изпълнението на този правилник се възлага на ръководството на Министерството на машиностроенето и металургията и на ДСО „Корабостроене”.
8. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и спазването на настоящия правилник, съгласно постановление на Министерския съвет и ЦС на БПС № 15 от 12. V. 1973 г. се възлага лично на Генералния директор и неговите замест?ници, на директорите по производствено- техническите въпроси на предприятията и клоновете, на главните инженери и началниците на обособените производства, цехове и отдели, които носят главната отговорност за тяхното осъществяване.
9. Правата и задълженията на ръководните кадри и на службите по безопасността на труда са определени с „Правилник за устройството, правата и задълженията на ведомствените органи по охраната на труда” , Д.В. брой 77 от 4. X. 1974 година.
10. За приложение на настоящия правилник, за работата с отделни машини и съоръжения или за специални видове работи и за нови технологии, директорите на съответните предприятия са длъжни да издават инструкции.
11. Участвуващите в производствените процеси лица се обучават и задължително се инструктират за безопасни начини на работа, съгласно изискванията на „Наредба за инструктаж и обучението на работниците и служителите по безопасността на хигиената на труда и противопожарната охрана”, публикувана Д.В. , брой 59 от 1970 год. и Наредба № 1 за подготовка, предподготовка, и повишаване квалификацията на кадрите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана. Д.В., брой 101 от 27. XII. 1974 година.
12. Лицата, участвуващи в производствените процеси трябва да бъдат снабдявани с лични предпазни средства: облекло, обувки, ръкавици, каски, антифони и др. съгласно установените нормативи.
13. За забелязани нарушения на този правилник, за открити неизправности в машините, съоръженията, защитните средства и други представляващи опасност за хората, всеки работник, ако не може да вземе съответните мерки е длъжен незабавно да съобщи на своя непосредствен, а при негово отсъствие висшестоящия си ръководител.
14. Контролът по изпълнение на настоящия правилник се възлага на съответните държавни и обществени органи по охрана на труда.
15. Освен изискванията на настоящия правилник задължително да се спазват и държавните и ведомствени правилници по безопасността на труда, когато се извършват дейности предмет на тези правилници. Задължително се спазват и изискванията на Българския корабен регистър, касаещи безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт и БДС 11010 – 73 „Знаци на безопасност на труда и противопожарна охрана”.
16. При строителството на нови или реконструирането на стари предприятия, при провеждането на технологическия процес освен изискванията на настоящия правилник задължително да се спазват изискванията на действуващите санитарно – хигиенни правила и норми и противопожарните строително – технически норми.
17. При проектирането, строителството и експлоатация на ново да се спазват както изискванията на настоящия правилник така и „Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда”, одобрена с разпореждане на № 187 на Министерския съвет от 9. V. 1968 година и публикувана в Д.В. , брой 43 от 1968 година.
18. Задължително да се спазват “”Нормите на физическо натоварване на работниците и хигиенно- физиологичните и ергономични изисквания за рационална организация на работните места и трудовите процеси, утвърдени от Министерството на народното здраве и публикувани в Д.В. брой 25 от 1971 година под № 05.
19. Задължително да се спазват утвърдените от Министерството на народното здраве „Правила и изисквания за поддържане на санитарното състояние на промишлените предприятия” публикувани в държавен вестник брой 25 от 1971 година под № 06.
20. Задължително се спазват общите нормативи за специално работно облекло и лични предпазни средства, давани за вредности и опасности, утвърдени от Министерството на народното здраве и социалните грижи, публикувани в Д.В. брой 78 от 1966 година.
21. При извършване на огневи и заваръчни работи задължително се спазва „Инструкция за противопожарните мерки при извършване на огневи работи в промишлени предприятия и други обекти на народното стопанство” , утвърдени от Министерството на вътрешните работи и публикувана в Д.В. № 90 от 1967 година, а също „Правилник по техниката на безопасността, относно устройството, инсталирането и обслужването на ацетиленовите генератори” – Д.В. брой 2/ 1957г. и допълнения в Д.В. брой 29 от 1960г. и бр. 29 от 1966 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.