Нови изисквания за съдържание на информационните листове за безопасност

В секцията "Опасни химични вещества и смеси", в темата за информационните листове за безопасност качихме актуалното ръководство на Европейската агенция по химикали за съставяне на информационни листове за безопасност от декември 2020 г..

Ръководството е полезно не само за тези, които имат ангажименти за съставяне на нов информационен лист, но и за всеки, който има задължения, свързани с организация на безопасната работа или съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Това е така, защото от 1 януари 2021 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). В посоченото приложение са изискванията за съдържание на информационния лист за безопасност, т.е. имаме нови елементи.

Съгласно член 2 на Регламент (ЕС) 2020/878 информационните листове за безопасност, които не съответстват на приложението, могат да продължат да се предоставят до 31 декември 2022 г.

С какво са свързани измененията?

 • Считано от 1 януари 2020 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2018/1881 на Комисията (2), с който се изменят приложения I, III и VI-XII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) като се въвеждат специални изисквания за наноформи на вещества. Информацията за посочените изисквания следва да бъде включена в информационните листове за безопасност.
 • Европейският съюз трябва да синхронизира своите изисквания към ИЛБ в съответствие с последната версия на Глобалната хармонизирана система (GHS) за класификация и етикетиране на химикали (GHS), разработена в рамките на структурите на ООН, в която има изменения на Приложение 4 "Ръководството за подготовка на информационните листове за безопасност (ИЛБ)“
 • Изменените изисквания за съдържание на ИЛБ посочват къде в информационния лист за безопасност да се слага уникалният идентификатор на формулата.

С приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета се създава възможността, наред с друго, да се посочва уникалният идентификатор на формулата само в информационния лист за безопасност по отношение на опасните смеси, доставяни за употреба на промишлени площадки. В него се изисква също и уникалният идентификатор на формулата да бъде посочен в информационния лист за безопасност на някои непакетирани смеси.

 • С делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 от 4 септември 2017 година се установиха научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система. В тази връзка в раздел 2.3. Други опасности вече има изискване да се вписва информация относно това дали веществото е идентифицирано като такова, което има способност за увреждане на ендокринната система. За смес трябва да се предостави информация за всяко вещество, което е налично в сместа в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %.

Трябва да се отбележи, че съгласно регламента REACH веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, могат да се идентифицират като особено опасни, заедно с химичните вещества, за които е известно, че предизвикват рак, мутации и са токсични за репродуктивните способности. Целта е тяхната употреба да се намали и впоследствие да бъдат заместени с по-безопасни алтернативи. Вижте списъка на веществата, които подлежат на оценка.

 • Изисква се да се посочат специфични пределни концентрации, коефициенти на умножение и оценки на остра токсичност, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Тук ще споделим и няколко важни въпроса, коментирани в ръководството:

Може ли да се начислява такса за предоставяне на ИЛБ?

Съгласно член 31, параграфи 8 и 9 от REACH, ИЛБ и всички негови задължителни 27 актуализации трябва да бъдат предоставяни безплатно.

Начини и срок на предоставяне на ИЛБ

Съгласно член 31, параграф 8 от REACH „Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път не по-късно от датата на първата доставка на веществото или сместа.“

Следователно информационният лист за безопасност може да се предостави на хартия, например чрез писмо, по факс, или по електронен път, например по електронна поща.

Трябва да се отбележи обаче, че в този контекст изразът „се предоставя“ следва да се разбира като позитивно задължение на доставчика за действително предоставяне на ИЛБ (и на всяка необходима актуализация), а не само като пасивно осигуряване на наличност, например в интернет или реактивно чрез предоставяне при поискване.

Следователно форумът на ECHA, включващ националните представители по прилагането, постигна съгласие по въпроса, че само публикуването на копие на ИЛБ (или на актуализация на ИЛБ) в уебсайт няма да се счита за изпълнение на задължението за „предоставяне“.

Следователно в случай на електронно „предоставяне“ подаването на ИЛБ (и всички съответни приложения със сценарии на експозиция) като прикачен файл към имейл във формат, който по принцип е достъпен за всички получатели, ще се счита за допустимо. За разлика от него обаче, изпращането на имейл с връзка към общ уебсайт, където ИЛБ (или 13 последният актуализиран ИЛБ) трябва да бъде намерен и изтеглен, не е допустимо.

Ако се предоставя връзка (линк), то трябва да са изпълнени следните условия:

 1. Връзката е пряка и отвежда до конкретния ИЛБ за доставяното химично вещество.
 2. Връзката е надеждна и работеща и следва да продължи да бъде активна, за предпочитане за постоянно.
 3. Ако не може да осигури постоянната ѝ активност, доставчикът трябва да предупреди клиента за временната ѝ достъпност и продължителност, за да може клиентът да изтегли ИЛБ.
 4. Актуализациите на връзката (напр. поради промени в уебсайта) следва активно да се изпращат на клиента.
 5. Актуализациите на самия ИЛБ също трябва активно да се съобщават на клиента.
 6. Не трябва да има затруднения в достъпа до ИЛБ чрез връзката — напр. не трябва да се изискват данни за влизане или регистрация.

Език(ци), на който(които) трябва да се предоставя ИЛБ

Съгласно член 31, параграф 5 от REACH, „Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата членка(и), където веществото или сместа са пуснати на пазара, освен ако въпросната държава членка не разпореди друго“.

Следва да се отбележи, че държавата членка (ДЧ) на получателя може да разпореди друго — например освобождаването от задължение в ДЧ на производство не води до освобождаване в друга ДЧ, на пазара на която е пуснато веществото или сместа. Дори ако ДЧ разпореди друго, може да е желателно ИЛБ винаги да се предоставя (евентуално като допълнение) на езика на държавата.

Тъй като приложеният сценарий на експозиция се счита за неразделна част от ИЛБ, той е предмет на същите изисквания относно превода, както самият ИЛБ — т.е. той трябва да бъде подаден на официален език на държавата(ите) членка(и), където веществото или сместа са пуснати на пазара, освен ако получаващата държава(и) членка(и) не разпореди друго.

Достъп на работещите до информацията в ИЛБ

Съгласно член 35 от REACH:

„Работодателят осигурява на своите работници и техните представители достъп до наличната информация съгласно членове 31 и 32 за веществата или смесите, използвани от тях или на чието въздействие са изложени по време на работата си.“

ИЛБ (в ЕС) е предназначен за работодателя и самостоятелно заетото лице. Работодателят носи отговорността да преработи информацията в подходящи формати, за да управлява рисковете на конкретното работно място.

Въпреки това на работниците и техните представители трябва да бъде даден достъп до съответната информация в ИЛБ съгласно член 35 от REACH (както и съгласно член 8 от Директива 98/24/EО).

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Спести време
Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар