Актуализирахме две процедури

След проведени разговори с колеги-абонати, актуализирахме две от нашите процедури с цел изясняване на възникнали въпроси:

Процедура по установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В тази процедура добавихме коментар, свързан с това кой трябва да подпише протокола от разследването, което на злополуката, което се извършва от осигурителя.

Възможно е при бързо четене на наредбата или използване на търсене по ключови думи в нея, по погрешка да се попадне на изискването за подписване, което се отнася за протокола за разследването от НОИ.

Това, което ние сме препоръчали в подготвения образец на протокол, е той да се подпише от членовете на комисията и ръководителя на предприятието.

Вижте актуализираната процедура

Процедура "Определяне на места за трудоустрояване"

В тази процедура добавихме коментар относно изискването в комисията да бъдат включени "представителите на работниците и служителите", като актуализирахме и изготвените от нас образци на два документа: заповедта за сформиране на комисия и протоколът от работата на комисията.

До момента в тези образци като представители на работниците и служителите бяха описани представителите на работещите в КУТ. Въпреки, че това е често срещана практика, анализът на изискването в наредбата ни дава основание да насочим вниманието си към други представители, а именно: представителите по чл. 7а от Кодекса на труда.

Практиката показва, че не е проблем да запазим и досегашния вид на комисията с участие на представителите на работещите в КУТ. Целта бе да прецизираме процедурата, особено по отношение на предприятия, в които тези два вида представители са различни лица. Вижте актуализираната процедура.

Вашият коментар