Заповед № РД-250 от 8 април 2009 г. за утвърждаване на указания за контролна дейност по прилагането на REACH

ЗАПОВЕД № РД-250

София, 08.04.2009 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с пар. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

УТВЪРЖДАВАМ:

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и приложенията към тях.

Настоящата заповед и приложенията към нея да се публикуват на официалната интернет-страница на Министерството на околната среда и водите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на министерството на околната среда и водите Тамер Бейсимов и директора на Дирекция "Координация на РИОСВ" Светла Крапчева.

Министър:
Джевдет Чакъров

Приложение

I. Общи положения

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (РЕАСН) е основният нормативен акт, който регулира производството, пускането на пазара и употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия. Регламентът е в сила от първи юни 2007 г., като изискванията за регистрация ще влизат в сила поетапно до юни 2018 г. РЕАСН е Регламент на Европейския парламент и на Съвета и като такъв е директно приложим във всички страни-членки. В Република България нормативната рамка за прилагането му е дадена в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) (Обн. ДВ. бр.Ю от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.ЮО от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм, ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.