Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за ЗБУТ в горските територии

В сила от 10.05.2019 г. Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. (неофициален раздел)

На основание чл. 276, ал. 3 и 6 от Кодекса на труда и във връзка с доклад № 93-9368 от 8.04.2019 г. от Атанас Добрев - заместник-министър на земеделието, храните и горите, нареждам:

I. Утвърждавам Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии съгласно приложението.
II. Отменям Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г. на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и утвърдения на основание заповедта Правилник по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

III. Настоящата заповед ведно с правилата по т. I да се обнародват в "Държавен вестник" и да се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Атанас Добрев - заместник-министър на земеделието, храните и горите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.