Закон за техническите изисквания към продуктите

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002 г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002 г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003 г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018 г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018 г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
2. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.