Закон за професионалното образование и обучение

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999 г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000 г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002 г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002 г., доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006 г., попр. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008 г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018 г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018 г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

Глава първа.
Общи положения

Цел и обхват на закона
Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;
4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.

 

Цел на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 2. Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.

 

Задачи на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са:
1. придобиване на професионална квалификация;
2. (нова - ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Задачите по ал. 1 се осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.