Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ

Инструкция на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Линк към оригиналния източник

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат:
1. контрола на качеството на авиационните горива при експлоатацията на въздухоплавателни средства;
2. изискванията и работните процедури при транспортиране, приемане, съхраняване на ГСМ във връзка с обслужването на въздухоплавателните средства с ГСМ;
3. техническите и противопожарни изисквания към оборудването, складовете и средст-вата за зареждане с ГСМ;
4. общите правила за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с обслужва-нето на ВС с горива
(2) При устройването на складове за леснозапалими и горими течности и за съхранение на горивосмазочни материали проектите задължително се съгласуват с териториалните служби за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 2. (1) Правната рамка, уреждаща въпросите, свързани с транспортирането на гориво-смазочни материали по земя обхваща следните нормативни актове:
1. Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г.) и Приложения А и B към нея, публикувани от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)
2. Закон за автомобилните превози (Обн. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 11 Но-ември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.)
3. Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта , министъра на вът-решните работи, министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруа-ри 2004г.)
4. Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001г.)
(2) Правната и стандартизационната рамка, уреждаща въпросите, свързани с техническите и противопожарни изисквания към оборудването, складовете и средствата за зареждане с ГСМ обхваща следните нормативни актове и стандарти:
1. Наредба № 2 от 5 май 1987 г за противопожарните строително-технически норми (Обн. ДВ, бр. 58 от 1987 г, изм. и доп. ДВ, бр. 33 от 1994 г)
2. Противопожарни строително-технически норми (отпечатани от ДИ Техника, 1987 г. изм. и доп. БСА, бр. 1 от 1994 г, попр. БСА, бр. 2 от 1994 г и БСА, бр. 2 от 1996 г).
3. Наредба № I-209 за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (Обн. ДВ. бр.107 от 2004 г)
4. Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ. бр.98 от 7 Ноември 2003г.) (във връзка с изискванията към манометри, разходомери и изиск-ваняиата за извършване на контрол на средствата за измерване)
(3) Правна рамка и стандартизационна рамка, свързана с изискванията към съоръженията и оборудването за превоз, съхраняване и зареждане с ГСМ обхваща следните основни норма-тивни актове и стандарти:
1. Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Приложение В1, секции 210000 – 210021
2. Закон за автомобилните превози
3. Наредба № 60 от 14 май 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средст-ва и техните ремаркета (Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003 г )
4. Наредба № 79 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни сред-ства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата (в сила от 31.12.2005 г.обн. дв. бр.22 от 18 март 2004г.
5. Airport Handling Manual
6. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г.)
7. Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика (Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г.)

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.