ДВ, бр. 12 от 12.02.2016: Решение № 5922 от 22 май 2015 г. на ВАС за обявяване на Правилника за ЗБУТ в горите за нищожен

Обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5922 от 22 май 2015 г.
по административно дело № 14879 от 2014 г.

Върховният административен съд на Република България – шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми април две хиляди и петнадесета година в състав: председател: Наталия Марчева, членове: Румяна Папазова, Николай Гунчев, при секретар Пенка Котанидис и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията Румяна Папазова по адм. дело № 14879/2014.

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба, подадена от „Труд“ – ЕООД, гр. Приморско, област Бургас, с искане за обявяване нищожността на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите, издаден от Държавната агенция по горите (с правоприемник Изпълнителната агенция по горите), София, утвърден със Заповед № 99 от 8.11.2007 г. на председателя.
Поддържат се доводи за нищожност на оспорения подзаконов нормативен акт поради нарушения на чл. 26, ал. 2, чл. 42 и 43 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

Ответникът – Изпълнителната агенция по горите, не е взел становище.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.