Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2016 г.

Уведомлението може да видите като кликнете на броя на Държавен вестник

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на хранитеДВ, бр.10
от 5.2.2016
Отменя Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните.

Чл. 12. При нормални експлоатационни условия технологичното оборудване в обектите не трябва да създава шумови нива на работните места, които превишават нормите съгласно Наредба № 6 от 15.08.2005 г.

Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Отменя Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи
Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Отменя Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи

 

Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и ученицитеДВ, бр. 86
от 1.11.2016
С Наредбата се въвеждат няколко нови момента:

- Давност на медицинско за постъпване на работа за педагогическия персонал;
- Ежегоден медицински преглед от лекар със специалност психиатрия и белодробен лекар, но не осигурен от работодателя
- Липса на защита по чл. 333 КТ при тези заболявания - в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда психичните заболявания и активната форма на туберколоза са сред болестите, при които работещите имат закрила. От друга страна обаче, чл. 333 КТ не покрива прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Наредба № 5 от 3.02. 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защитаДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Отменя Наредба № 4 от 1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене

Периодичните проверки на ново  оборудване за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) се извършват до 5 години след закупуването му.

Периодичните проверки на използвано ОППРЗ се извършват, както следва:
1. на всеки 5 години до 2020 г.;
2. на всеки три години след 2020 г.

Операторите на оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ и на гръбните пръскачки трябва да притежават сертификат за обучение, съгласно изискванията на  глава пета, раздел VII от Закона за защита на растенията.

Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински целиДВ, бр. 103
от 27.12.2016
Заменя Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (ДВ, бр. 81 от 15.10.1971 г.) и Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KеV за медицински цели (ДВ, бр. 102 от 28.12.1971 г.) издаден от министъра на народното здраве.
Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеДВ, бр. 95
от 29.11.2016
Отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкустватаДВ, бр. 5
от 19.1.2016
Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отменя:

1. Нормите за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ) при Министерския съвет (МС), публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 от 1988 г.;
2. Нормите за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със Заповед № РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
3. Нормите за проектиране на общежития, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
4. Нормите за проектиране на кина, утвърдени със Заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на председателя на на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 12 от 1987 г.

Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на трудаДВ, бр. 90
от 15.11.2016
Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.
Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полетаДВ, бр. 95
от 29.11.2016
Дори до момента да не сте свързвали електромагните полета с Вашата дейност, необходимо е да се извърши преразглеждане на оценката на риска в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (настъпили промени в нормативната уредба).

В обхвата на Наредба № РД-07-5/25.22.2016 г. попадат безжични телефони, мобилни телефони, безжични комуникационни устройства (напр. Wi-FI или Bluetooth, рутери), употреба на градинска техника с електрическо захранване, електродъгово заваряване и др., във връзка с които се изисква да се направи специфична оценка на риска по отношение на работещи, изложени на специфичен риск.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тяхДВ, бр. 5
от 19.1.2016
Регламентира формата и съдържанието на вътрешния авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП
Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно мореДВ, бр. 103
от 27.12.2016
Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя:

- доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 2 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5 (Министъра на енергетиката).
Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация по част 2, т. 3 от приложение № 3.

- доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 3 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация съгласно част 2, т. 3 от приложение № 3.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под наляганеДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Отменена е  старата наредба  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимостДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Отменена е  старата наредба  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерванеДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Отменена е  старата наредба  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьориДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Отменена е  старата наредба  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфераДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Отменена е  старата наредба  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под наляганеДВ, бр. 33
от 26.4.2016
1.Променени са мерните единици - вместо мегапаскал, се използва мерна единица bar

2. Въведен е образец на декларацията за съответствие за тези съоръжения/функционални групи - Приложение №1 на наредбата.

3. Когато съоръжението под налягане или функционалната група се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.ДВ, бр. 86
от 1.11.2016
Има една отпаднала икономическа дейност: Спомагателни дейности в добива с КИД 09
Има една нова икономическа дейност: Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, КИД 19, Кт - 0,72

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Кодекс на трудаДВ, бр. 8
от 29.1.2016
За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се признава организация, която има най-малко 50 хиляди членове (досега - 75000 членове).

Добавя се алтернативно условие по отношение на представителните организации на работодателите - досега такава можеше да бъде само организация с най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация. Вече е допустимо това да бъде организация с 50000 работници и служители, ако същата има поне 1500 члена.

ДВ, бр. 57
от 22.07.2016
Промените са свързани със служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация.
ДВ, бр. 59
от 29.07.2016
Измененията са свързани с редактиране на текстове, от които се маха "професионални училища" във връзка с промените в образоватената система и въвеждането на т. нар."дуална система за обучение".
ДВ, бр. 105
от 30.12.2016
Когато официалните празници, описани в чл. 154, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Закон за автомобилните превозиДВ, бр. 32
от 22.4.2016
ДВ, бр. 32 от 22.04.2016
Измененията касаят извършването на таксиметрови превози и не изискват нови действия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Закон за движението по пътищатаДВ, бр.13
от 16.02.2016
Актуализирана препратка към ЗОП
ДВ, бр. 81
от 14.10.2016
Промените са свързани със създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“
ДВ, бр. 101

от 20.12.2016

- водачът на пътно превозно средство е длъжен да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение (чл. 5)
- гуми, предназначени за зимни условия;
- затъмняване на стъкла;
- двойно увеличение на глобите при превишаване на разрешената максимална скорост с над 30 км/ч и други промени.
Закон за защита при бедствияДВ, бр. 51
от 5.07.2016
Отменено е изискването към лицата по чл. 36 да създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на територията на обекта
ДВ, бр. 81
от 14.10.2016
Промените са свързани със създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“
ДВ, бр. 97
от 6.12.2016
При постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за установяване на идентификатор на ползваните клетки.
Закон за здравето ДВ, бр. 27
от 05.04.2016
Измененията на Закона за здравето са направени в заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации и са във връзка с обучение на чужденци.
Закон за интеграция на хората с увреждания ДВ, бр.13
от 16.02.2016
Отменен чл. 30, който гласеше, че " Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки."
Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки ДВ, бр. 45
от 14.06.2016
Отменено е изискването преди всяко започване на обучителен курс ГД „ИДТН“ да извършва технически преглед на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, които се използват за обучение и изпити (текст в чл. 9, ал. 1, т. 4)
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиДВ, бр. 90
от 15.11.2016
След издаването на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство, проектантът или координаторът по безопасност и здраве допълват плана със следната информация:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка.
Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории ДВ, бр. 30
от 15.04.2016
Промяната въвежда периодичен медицински преглед за водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП.
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеДВ, бр. 95
от 29.11.2016
Поради въведените нови норми във връзка с електромагнитните полета, са отменени членовете, в които са определени норми за интензитет на електростатично поле, плътност на потока на магнитно поле и интензитет на електрическо поле (чл. 148, 151 – 154, 158 и 159).
Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергияДВ, бр. 6
от 22.01.2016
1. Промяна на терминологията: вместо "инсталации" се въвежда "системи", например "сградни ОВК инсталации" се заменя със "сградните системи за отопление, вентилация и климатизация".

2. Методиките за изчисляване на отоплителен товар на сгради, за изчисляване на сух охладителен товар на сгради, за изчисляване на влажностен товар и за изчисляване на отделяните опасни вещества са публикувани като приложения на наредбата.

3. Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50 кв.м, за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата, с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи), за които се предвижда отоплението/охлаждането да се осъществява с индивидуални битови уреди за отопление или охлаждане. Проектите за ОВК се разработват задължително въз основа на задание за проектиране, което трябва да бъде възложено с писмен договор.

Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензиниДВ, бр. 45
от 14.06.2016
Промените са свързани с уточняване на стандарта, по който се извършва контролът за ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите и презициране на документите, които се подават от лицата, които кадидатстват за оправомощаване за извършване на такива проверки.
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижиДВ, бр. 22
от 22.3.2016 г.
Промените са многобройни, но не се отнасят до здравословни и безопасни условия на труд.
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожарДВ, бр. 2
от 8.1. 2016 г.
Изменени и допълнени са изискванията към топлоизолацията в чл. 14 и чл. 330
Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметкаДВ, бр. 14
от 19.02.2016
Измененията и допълненията са свързани с прилагане на Регламент (ЕО) № 1073/2009, по-детайлно описание на документите, които трябва да бъдат представени за издаване на сертификат и промяна на образците на заявление.

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

Наредба за медицинската експертизаДВ, бр. 17
от 1.03.2016
В стария случай при издадено удостоверение за временна неработоспособност извън България, за да се ползва обезщетението, трябваше да се подаде в ТП на НОИ по постоянния или настоящия адрес заявление-декларация по образец. Сега това изискване е отменено и се действа само по реда на Наредбата за медицинската експертиза.
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергияДВ, бр. 4
от15.1.2016
Подаване на документи по електронен път за лицензии за безопасно използване на ядрената енергия
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбинаДВ, бр. 27
от 05.04.2016
Промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина са направени в Заключителните разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28 март 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и е свързано с промяната на наименованията на агенциите.
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергияДВ, бр. 4

от 15.01.2016 г.

Подаване на документи по електронен път за специализирано обучение за използване на ядрената енергия
BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7ДВ, бр. 20
от 15.3.2016
Публикувана е ревизия 3 на процедурата

 

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звенаДВ, бр. 95
от 29.11.2016
Заменена с Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Наредба № 4 от 1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торенеДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Заменена с Наредба № 5 от 3.02. 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита
Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на хранитеДВ, бр.10
от 5.2.2016
Заменена с Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните
Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работиДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Заменена с Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работиДВ, бр. 11
от 9.2.2016
Заменена с Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в РБългарияДВ, бр. 79
от 7.10.2016
Към момента действащото законодателство по отношение на работата на чужденци в България включва:
- Закон за трудовата миграция и трудоват мобилност
- Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане.ДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Новата наредба е  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимостДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Новата наредба е  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерванеДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Новата наредба е  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьориДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Новата наредба е  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфераДВ, бр. 23
от 25.3.2016
Новата наредба е  със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под наляганеДВ, бр. 33
от 26.4.2016,
в сила от 19.07.2016 г.
Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Правилник за ЗБУТ в горите ДВ, бр. 12

от 12.2.2016 г.

Отменен с Решение № 5922 от 22 май 2015 г. и Решение № 1082 от 3 февруари 2016 г.
Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (ДВ, бр. 81 от 15.10.1971 г.)ДВ, бр. 103
от 27.12.2016
Заменен с Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели.
Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KеV за медицински цели (ДВ, бр. 102 от 28.12.1971 г.) издаден от министъра на народното здравеДВ, бр. 103
от 27.12.2016
Заменен с Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели.
1. Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ) при Министерския съвет (МС), публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 от 1988 г.;
2. Норми за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със Заповед № РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;3. Норми за проектиране на общежития, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
4. Нормите за проектиране на кина, утвърдени със Заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на председателя на на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 12 от 1987 г.
ДВ, бр. 5
от 19.1.2016
Заменени с Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ