Обобщение на промени в нормативната база през 2015 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контролОтменя се Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

Остава изискването производителят да предоставя продуктите за пожарогасене придружени с декларация за съответствие. Изрично се добавя текст, че е необходима и инструкция за употреба. И двете трябва да бъдат на български език. (чл. 20-22)

Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)Съгласно т. 3 на чл. 5  "Работодателят като партньор за организиране и провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение): 3. осигурява здравословни и безопасни условия на труд по време на обучението.

За всеки ученик работодателят подава молба за получаване на разрешение за постъпване на работа съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години (записано в чл. 9 и чл. 12 от новата наредба)

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работиНаредбата отменя Наредба № Iз-553 от 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението

Виж уведомлението

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните веществаЧл. 12. (1)Лицензиантите / Титулярите на разрешително определят отговорно длъжностно лице по физическа защита, изготвят план за сигурност, план за действие в извънредни ситуации и вътрешни правила и инструкции за физическа защита.

Чл. 15. (1) Персоналът по физическа защита преминава задължителни медицински прегледи и се допуска до работа в среда на йонизиращи лъчения по ред, определен с наредбата по чл. 16, т. 5 ЗБИЯЕ.
(3) Персоналът по физическа защита задължително се осигурява със:
1. лични и колективни средства за защита и средства за дозиметричен контрол;
2. комуникационни, технически, транспортни и други средства, позволяващи изпълнението на възложените му функции при нормални условия и при извънредни ситуации.

Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.Нови икономически дейности:
- "Даване под наем и оперативен лизинг" - код по КИД: 77
- "Радио- и телевизионна дейност" - код по КИД: 60
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда

Забележка: В таблицата не са включени новите нормативни актове, свързани с облекло, храна и други за служителите в МВР.

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

Кодекс на трудаИзтегли таблица с промените
Закон за здравословни и безопасни условия на трудТози закон не се прилага при специфични дейности и на новата Държавна агенция "Разузнаване"(която заменя НРС)
Закон за инспектиране на труда
Закон за интеграция на хората с увреждания
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Закон за техническите изисквания към продуктите
Закон за измерванията
Промените са козметични във връзка с промяна на наименования на институции

Виж уведомлението

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защитаОтменен член 5, който гласи:
Собствениците (управителите) на обекти с важно социално-икономическо значение, характеризиращи се с масово пребиваване на хора, като: хотели, общежития, социални домове, домове за стари хора, учебни и детски заведения, културни, търговски, транспортни и административни центрове и др., осигуряват освен работниците и служителите си и пребиваващите лица с индивидуални средства за защита за еднократно ползване.
Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Промени във връзка с новите условия за електронно изпращане на болничните листове

Виж уведомлението

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контролПромените в наредбата са многобройни, поради което е изготвена сравнителна таблица на старите и новите изисквания. В таблицата са отразени всички промени, свързани с изискванита относно:
- апарати за кръвно налягане;
- индивидуални дозиметри и дозиметрични системи;
- анализатори за алкохол в дъха;
- реда за одобряване типа на средствата за измерване;
- реда за водене на регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
- реда за извършване на последваща проверка на средствата за измерване.
- знаците за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване
Останалите промени само са отбелязани, без подробно сравнения на стари и нови текстове.
Наредба № 3 от 16.08. 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улицитеСъгласно промените, изискванията за маркировката вече не са съгласно български стандарти, а се прави препратка  към Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

По отношение на пътните знаци вместо препратка към български стандарт, вече има препратка към Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 годиниПромените са свързани с указване на Директиви, актуализация с новата класификация на опасните химични вещества и смеси, промяна с актуалните наименования на нормативни актове и институции
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работаСменени са старите наредби в текста с актуалните.

Навсякъде в наредбата думата „препарат“ се заменя със „смес“, а „препарати“ със „смеси“.

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаДВ, бр. 46 от 23.06. 2015 г.

Въведени препратки към европейски нормативни актове.

Добавени са участниците във веригата на доставки към задължените лица да предоставят информация на работодателя.

 Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Препратката към Наредба № Із-2377 от 2011 г. е сменена с препратка към Наредба № 8121з-647 от 2014 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под наляганеС промените се въвежда нова класификацията на флуидите във връзка с новата класификация на опасните химични вещества и смеси по Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), която влиза в сила от 1 юни 2015 г.
Наредба за работното време, почивките и отпускитеПромени във връзка с платения годишен отпуск и правилника за вътрешния трудов ред.
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергияВместо петте нива с изисквания за правоспособност вече има обособени три групи.

Вече не се изисква удостоверение за правоспособност за лицата, които не са пряко ангажирани с дейности с ИЙЛ, но могат при определени обстоятелства да попаднат в среда на ИЙЛ (предишното първо ниво). На тези лица ще се провежда първоначален и периодичен инструктаж по радиационна защита от отговорника по радиационна защита на обекта.

Подробно са описани изискванията, свързани с провеждане на изпитите за квалифицираните експерти по радиационна защита - трета група от класификацията.

Виж уведомлението

 Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа"Препарати" се заменя със "Смеси"

Заличава се предупредителен знак "Вреден или дразнещ материал"

Въвеждат се новите пиктограми по Регламент (ЕО) № 1272/2008

Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност- на звената се възлагат функции и за извършване на държавен противопожарен контрол;
- независимо дали звеното е вътрешно или по договор, задължително трябва да има разрешение за дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 ЗМВР.
- има уточнения относно изчислителните формули.Виж уведомлението
Морска трудова конвенция, 2006 г. Направена е Поправка на техническа грешка:  В чл. Х думите „Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.“ се заличават, тъй като е допусната техническа грешка при превода на текста от английски на български език.

Забележка: В таблицата не са включени променени нормативни актове, свързани с облекло, храна и други за служителите в МВР.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ