ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г. Изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

В това известие:

Изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Някои акценти:

  1. Навсякъде думите „железопътен превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“, съответно има и добавени определения.
  2. Изменение в чл. 22 по отношение на съдържанието на системата за управление на безопасността.
  3. Допълнение в чл. 64: Актовете на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ във връзка с изпълнение на функциите му по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  4. Изменение на чл. 91 по отношение на начина на разследване на произшествия от специализираното звено на ИА "Железопътна администрация"
  5. Изменение в Приложение № 1 "Общи показатели за безопасност"

Вижте наредбата за изменение и допълнение в Държавен вестник

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай