ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г. Постановление № 212 от 13 август 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 63 на Държавен вестник е публикувано:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Добавени са текстове, свързани със съдържанието на правилника за вътрешния трудов ред. Добавено е изискването:

В Правилника за вътрешния трудов ред се уреждат условията и редът за въвеждане и начинът на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ