ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г. Нова наредби – безплатна храна за служителите на МВР и за изискванията към продуктите за пожарогасене

В бр. 62 на Държавен вестник бяха публикувани:

1. Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Наредбата отменя Наредба № 8121з-792 от 2014 г.

Вижте текста на Наредбата в Държавен вестник

2. Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

Отменя се Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).

Остава изискването производителят да предоставя продуктите за пожарогасене придружени с декларация за съответствие. Изрично се добавя текст, че е необходима и инструкция за употреба. И двете трябва да бъдат на български език. (чл. 20-22)

Вижте текста на Наредбата в Държавен вестник

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай