Обзор на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ през 2022 г.

През 2022 година има 3 нови нормативни документа, които имат връзка със здравословни и безопасни условия на труд, една отменена наредба и общо 23 изменени или допълнени нормативни документа.

Любопитно: Шампион по изменения тази година е Законът за здравето с общо 7 промени.

По-голяма част от измененията не изискват предприемане на мерки за осигуряване на съответствие, но има и такива, които изискват действия от нашата страна.

В някои случаи тези действия са необходими само за фирми от определна икономическа дейност, например в предприятията от черната и цветната металургия и селскостопанските аптеки поради нови нормативни актове.

В други случаи промените обхващат всички предприятия, например измененията в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Тук ще намерите списък на новите, отменени и изменени нормативни актове, а тази година сме ви подготвили един специален файл, с който лесно да се справите с измененията - не само да направите бърза справка, но и веднага да го използвате като план за действие.

В подготвения за вас файл може да проследите подробно кога и какво се е променило, както и има специална графа с указание дали е необходимо действие и какво.

Файлът съдържа следните основни колони:

  • Нормативен акт
  • Кратко описание на промяната
  • Брой на държавен вестник, в който е обнародвана промяната с линк към подготвените от нас разяснения (уведомлението)
  • Необходими мерки

Можете също така директно да го приложите във фирмената практика като план за действие за осигуряване на съответствие с измененията, защото в таблицата ще намерите и следните допълнителни колони:

  • Срок за изпълнение
  • Отговорно лице
  • Статут на мярката (приключила, в процес на изпълнение, не е стартирала)

Достъп до файла имат само абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен актДВ/линк към указанията
Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургияДВ. бр.19 от 8.03.2022г.
Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19.ДВ, бр. 40 от 31.5.2022
Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.ДВ, бр. 64 от 9.8.2022

ОТМЕНЕНИ

Нормативен актДВ/линк към указанията
Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптекиДВ, бр. 77 от 27.9.2022

ИЗМЕНЕНИ/ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен актДВ/линк към указанията
Кодекс на трудаДВ, бр. 51 от 01.07.2022
ДВ, бр. 58 от 23.07.2022
ДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
ДВ, бр.104 от 30.12.2022
Кодекс за социално осигуряванеДВ, бр.18 от 4.03.2022
ДВ, бр. 51 от 01.07.2022
ДВ, бр. 58 от 23.07.2022
ДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергияДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за генетично модифицирани организмиДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за движението по пътищатаДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за измерваниятаДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за инспектиране на трудаДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за здравословни и безопасни условия на трудДВ, бр.100 от 16.12.2022
Закон за здраветоДВ, бр. 8 от 28.1.2022
ДВ, бр.18 от 4.03.2022
ДВ, бр.32 от 26.4.2022
ДВ, бр. 41 от 3.6.2022
ДВ, бр. 58 от 23.07.2022
ДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за лечебните заведенияДВ, бр. 8 от 28.1.2022
ДВ, бр.32 от 26.4.2022
ДВ, бр.104 от 30.12.2022
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последицитеДВ, бр.32 от 26.4.2022
ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Закон за министерство на вътрешните работиДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ, бр. 41 от 3.6.2022
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ, бр. 41 от 3.6.2022
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.
Закон за хората с уврежданияДВ, бр. 8 от 28.1.2022
ДВ, бр.18 от 4.03.2022
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Правилник за прилагане на Закона за хората с уврежданияДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.
Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средстваДВ, бр.99 от 13.12.2022
Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тяхДВ, бр. 53 от 8.7.2022
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна аварияДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните веществаДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за работното време, почивките и отпускитеДВ. бр.78 от 30.09.2022г.
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбинаДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
ДВ. бр.60 от 29.07.2022г.
ДВ. бр.70 от 30.08.2022
ДВ. бр.82 от 14.10.2022г.
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контролДВ, бр. 86 от 28.10.2022
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под наляганеДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на трудаДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.ДВ, бр. 96 от 02.12.2022
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар