Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2017-а година

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредба за медицинската експертизаОтменя старата наредба със същото наименование. Повтаря като текст старата.
Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите Отменя Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услугиЗаменя Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги.

С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ)

Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските корабиОтменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. - Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Вижте подробности

Наредба № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделияОтменя Наредба № 2 от 10.07.2000 г.
Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газовеВижте подробности
 Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за застраховане за риска "трудова злополука"Две нови икономически дейности, четири отпаднали.

Вижте подробности

Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителяОтменя Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Правилник за минноспасителната и газоспасителната дейностДВ, бр. 81 от 10.10.2017:  Обявен за нищожен от ВАС
Наредба за медицинската експертизаНова Наредба за медицинската експертиза
Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услугиЗаменена с Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпасиЗаменена с Наредба № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите Заменена с Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските корабиЗаменена с Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителяНов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Кодекс на труда
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за движението по пътищата
Закон за автомобилните превози
 Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 • Отменен чл. 6, който за класификацията препращаше към изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
 • ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Закон за защита при бедствия
 • Задължение за съгласуване на ПБЗ в общината
 • Промени в изисквания за авариен план и план за защита при бедствия

Вижте подробности

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017: промени в изискванията за плановете за защита и аварийните планове.

Закон за здравето
Закон за Министерство на вътрешните работи
 • ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 -  становищата за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация влизат в сила от деня на издаването им.
Закон за генетично модифицирани организми
 • ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Закон за държавния служител
Закон за измерванията
 • ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Закон за инспектиране на труда
 • ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Закон за интеграция на хората с увреждания
Закон за частната охранителна дейност
Закон за лечебните заведения
Закон за професионалното образование и обучение
 •  ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ, бр. 79 от 3.10.2017 - не касаят ЗБУТ
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с уврежданияДВ, бр. 79 от 3.10.2017 - не касаят ЗБУТ
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополукиДВ, бр. 28 от 04.04.2017 - Срокът за издаване на разпореждане за признаване/непризнаване на злополуката за трудова става от 7 на 14 дни.
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контролДВ, бр. 86 от 27.10.2017: Намален срока за издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване
Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и ученицитеДВ, бр. 89 от 7.11.2017: Прегледът не е ежегоден, а по решение на работодателя
Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 годиниДВ, бр. 64 от 8.8.2017: подаване на документи за искане на разрешение по електронен път
Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • условия и ред за провеждане на обучението и изпити;
 • годишният доклад на консултанта се изпраща в ИА "АА" до края на месец февруари на следващата година ;
 • не по-късно от 4 месеца след края на календарната година ръководителят на предприятието, което извършва превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари трябва да предостави информация на ИА "АА".

Виж подробности

 Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товариВъвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309: Виж повече
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар 1. Промяна в определянето на максималният брой на хората за паркинги.
2. Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи вече и от помещения от подклас Ф4.2.
3. Аварийно евакуационно осветление .
4. Изисквания за подредба на столовете и свободното разстояние между редовете, свързани с успешна евакуация от помещения, предназначени за повече от 100 човека.
5. Задействане на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.
6. Водоснабдяване за пожарогасене от подземни води.
7. Спринклерни инсталации по стандарт БДС ЕN 12845.
8. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
9. Буферни складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка.
10. Бензиностанции и газостанции.

Вижте подробности

Наредба № 8121з-882 от 25 ноевмри 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • въвеждане на подробно описание на досието, което се съхранява в съответната РСПБЗН, за всеки обект, който подлежи на комплексна проверка;
 • електронно искане за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.
 • валидността на сертификата за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност се увеличава от 3 на 5 години
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 - електронно подаване на искане за издаване на становище за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.

Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тяхДВ, бр. 33 от 25.04.2017: 

1. Съдържание на протокола за извършено поддържане на ПИС и ПГС
2. Индивидуална екипировка и ЛПС за лицата, които ръководят и осъществяват пожарогасителна и спасителна дейност.
3. Срок за съхранение на протоколите за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарните уреди.

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 - отменя се задължението на самостоятелно заетите водачи да водят дневник за отчитане на работното време.

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна аварияДВ: бр. 55 от 7.7.2017
Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на трудаДВ: бр. 55 от 7.7.2017
Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защитаДВ: бр. 55 от 7.7.2017
Процедура за акредитация BAS QR 2

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ