ДВ, бр. 59 от 04.08.2015 г. Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

В това известие:

Промени, които не изискват действие.

В бр. 59 на ДВ от 4.8.2015 г. бе публикувана Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.
С промяната се уточнява, че тази наредба въвежда и Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г.