Обзор на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ през 2021 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документОбнародване
(при кликване на линка на ДВ ще видите анализа)
Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплавиДВ, бр. 23 от 19.3.2021
Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на хранитеДВ, бр. 106 от 15.12.2021

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документИзменение (с линк към анализа)
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на хранитеДВ, бр. 106 от 15.12.2021

ИЗМЕНЕНИ КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ

Нормативен документИзменение (с линк към анализа)
Кодекс за социално осигуряванеизм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
 Закон за автомобилните превозиДВ, бр. 22 от 16.3.2021: Регулация на частните линейки в Закона за автомобилните превози
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.80 от 24.09.2021г.
Закон за движението по пътищатаДВ, бр.26 от 30.3.2021
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ, бр.19 от 5.3.2021
Закон за здраветоДВ. бр.21 от 12.03.2021г.
Закон за лечебните заведенияДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.20 от 9.03.2021г.
Закон за националната стандартизацияДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за подземните богатстваДВ. бр.17 от 26.02.2021г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.21 от 12.03.2021г.
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.
ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.
Правилник за прилагане на Закона за хората с уврежданияДВ, бр. 28 от 6.04.2021
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ, бр. 52 от 22.6.2021
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизиДВ, бр. 59 от 16.7.2021

ИЗМЕНЕНИ НАРЕДБИ и ЗАПОВЕДИ

Нормативен документИзменение (с линк към анализа)
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното мястоДВ, бр. 99 от 26.11.2021

Виж разяснително видео относно измененията

Наредба № 6 от 26.06. 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населениетоДВ. бр.100 от 30.11.2021г.
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работаДВ, бр. 47 от 4.6.2021 - техническа поправка
Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаДВ, бр. 47 от 4.6.2021
Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товариДВ, бр. 103 от 10.12.2021 - не изисква действия
Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификацияДВ, бр. 57 от 09.07.2021
Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.ДВ, бр. 91 от 2.11.2021
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижиДВ. бр.63 от 30.07.2021г.
Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските корабиДВ. бр.28 от 6.04.2021г.
Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектитеДВ, бр. 37 от 7.5.2021
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контролДВ. бр.103 от 10.12.2021
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръженияДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за медицинската експертизаДВ, бр. 59 от 16.7.2021
Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болестиДВ, бр. 59 от 16.7.2021
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смесиДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щетиДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбинаДВ, бр. 11 от 9.2.2021
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услугиДВ. бр.6 от 22.01. 2021г.
 Заповед № РД-184/9.03.2021 г.Нова Заповед с формат на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС
Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.ДВ, бр. 93 от 9.11.2021
Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ).ДВ, бр. 102 от 7.12.2021: Нов образец на декларация за трудова злополука

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно времеДВ. бр.83 от 5.10.2021г.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар