Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2018-а година

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Закон за частната охранителна дейност ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 - отменя  Закона за частната охранителна дейност от 2004 г.
Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ДВ, бр. 21 от 9.3.2018 - изисквания за безопасност при дейности, свързани с разполагането на електронна съобщителна мрежа
 Закон за хората с увреждания ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 - отменя Закона за интеграция на хората с увреждания
Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари ДВ, бр.39 от 11.05.2018 - вижте уведомлението
Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 - отменя Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 - отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални
Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 - отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.).

Отменя наредбата със същото наименование, обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002 г..

Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  ДВ, бр. 9 от 26.1.2018 - отменя Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво ДВ, бр. 9 от 26.1.2018 - отменя Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им ДВ, бр. 9 от 26.1.2018 - задължава ВиК операторите да въведат Система за управление по БЗР и да провежда обучения по ЗБУТ
Наредба за радиационна защита ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 - отменя Наредбата за основни норми за радиационна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г. ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 - четири отпаднали икономически дейности и четири нови.

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Закон за интеграция на хората с увреждания ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 - заменен със Закона за хората с увреждания
Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 - заменена с Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 - заменена с Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 - заменена с Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства ДВ, бр. 6 от 16.1.2018  Заменена с нова наредба със същото наименование
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси ДВ, бр. 9 от 26.1.2018 Няма нова наредба. Изискванията за класификация, опаковане и етикетиране са в Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
Наредба за основни норми за радиационна защита ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 - анализ
Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 - анализ

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
Закон за автомобилните превози
Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Закон за държавния служител
Закон за движението по пътищата
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Закон за защита при бедствия
Закон за здравето
Закон за лечебните заведения
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за националната стандартизация ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. - няма връзка със ЗБУТ
Закон за професионалното образование и обучение ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. - няма връзка със ЗБУТ
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ, бр. 59 от 17.7.2018 - регистрация на превозни средства за всякакви терени и др. - вижте уведомлението
Закон за техническите изисквания към продуктите
Закон за устройство на територията
Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 - отпадане на уведомлението по чл. 15 ЗЗБУТ
Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ДВ, бр. 73 от 4.9.2018 - нови гранични стойности на химични агенти
Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт ДВ, бр. 29 от 30.3.2018 - процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 - отмяна на задължението за искане на разрешение за допускане до жътвената кампания
Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол. ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 - Нова декларация при закупуване на продукт за пожарогасене
Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи ДВ, бр. 17 от 23.2.2018: Отпада допускането на земеделската техника за участие в жътвената кампания
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ ДВ, бр. 19 от 2.3.2018 - застраховане на членовете на екипажите на морски кораби
 Наредба за медицинската експертиза. ДВ, бр. 64 от 3.8.2018 - определяне на процентите намалена работоспособност
 Наредба за работното време, почивките и отпуските ДВ, бр. 58 от 13.7.2018
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия ДВ, бр.37 от 4.5.2018: Регулация на новите режими при използване на източници с йонизиращи лъчения
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ДВ, бр.3 от 5.01.2018 - административни облекчения
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ ДВ, бр. 4 от 9.1.2018 - формални промени
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия ДВ, бр. 4 от 9.1.2018 - формални промени
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя ДВ, бр. 19 от 2.3.2018 - работно време, ГУТ, застраховане
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии ДВ, бр.60 от 20.7.2018 - облекчаване на административната тежест при вписване в регистъра като лице, поддържащо СПО