Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2020-а година

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документОбнародване/Изменение
(при кликване на линка на ДВ ще видите анализа на промените)
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънреденото положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с решение № 325 на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
Наредба № РД-02-20-2 от 28 септември 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водородОбн. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г., в сила от 07.01.2021 г.
Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелетаДВ, бр. 105 от 11.12.2020  С наредбата се определят:

 • видовете и класификацията на скелета;
 • техническите изисквания и правила за проектиране на скелета;
 • минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета;
 • изискванията при експлоатация на скелета;
 • видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 - критерии за класификация въз основа на потенциалната опасност; обединени изисквания за малки и големи язовири; конкретни изисквания към съдържанието на аварийния план; контролът на техническото състояние се съобразява с категоризацията по степента на потенциална опасност
Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.93 от 30.10. 2020г.
Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ, бр. 2 от 7.1.2020 г.

На практика освободени от задълженията са физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, които произвеждат, пускат на пазара и/или употребяват химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия в интерес на отбраната.

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 1 януари 2020 г.ДВ, бр. 3 от 10.1.2020 г.

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документИзменение (с линк към анализа)
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние
Отменена с § 1. на ПЗР към Постановление № 12 от 28 януари 2020 г. 
Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работиОтменена с § 4. от ЗР към Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г.

ИЗМЕНЕНИ КОДЕКСИ И ЗАКОНИ

Нормативен документИзменение (с линк към анализа)
Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
Закон за автомобилните превози
 • изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., относно лиценз и удостоверение за регистрация, ръководители на транспортната дейност, обезопасителни колани за пътници, нов раздел "Пътна помощ", глоби
 • изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., допълнение в главата за принудителните административни мерки
 • изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г. -  глоба и наказание при обществен превоз на пътници без разрешение/лиценз
Закон за безопасно използване на ядрената енергияДВ, бр. 17 от 25.2.2020 - налична сравнителна таблица
Закон за движението по пътищата.
 • доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020 г.,
 • изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г., регистрация и/или издаване на табели с регистрационни номера
 • изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020 г., свързано с промяна в наименованието на една от службите в Държавна агенция "Разузнаване"
 • изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., специален режим на движение на МПС
 • изм. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изключение от изискването за нотариална заверка на подписите при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили
 • доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г., за нарушенията по закона не се прилагат чл. 28 и 58г от Закона за административните нарушения и наказания
Закон за държавния служител
Закон за здравето
Закон за лечебните заведения
Закон за подземните богатства
ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г. - нова глоба за дейност без съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране, прецизиране на глобите за неспазване на техническата безопасност и безопасност на труда
Закон за професионалното образование и обучениеДВ, бр. 17 от 25.2.2020
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ, бр. 54 от 16.06.2020 - свързани с: лица, извършващи технически надзор и лица, които извършват поддръжка, проверки, регистриране на съоръжение, правоспособност
Закон за устройство на територията
 Закон за хората с увреждания
ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 - прецизиране на чл. 38, който касае квотите за хора с увреждания
Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

ИЗМЕНЕНИ НАРЕДБИ

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персоналДВ, бр. 110 от 29.12.2020 - привеждане на националната нормативна база относно свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал в съответствие с действащите регламенти на Европейския съюз
Наредба № 1 от 17.02. 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г. - намаляване на административната тежест, изисквания по отношение на информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове
Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
ДВ, бр.100 от 24.11.2020 г. - допълнение са SARs-CoV-2 и други изменения в списъците
Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
ДВ, бр.100 от 24.11.2020 г. - преразглеждане на оценката при извънредна епидемична обстановка
Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
ДВ, бр. 5 от 17.01.2020 - нови гранични стойности и изменение в граничните стойности на някои химични агенти
Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средстваДВ, бр. 108 от 22.12.2020 - добавя се товародателя в кръга лица, на които се съставят актове при нарушения и други
Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите корабиДВ, бр. 7 от 24.1.2020 - въвеждат се изискванията на Директива (ЕС) 2017/2108 свързани с категоризация на морските зони и класовете пътнически кораби
Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъченияДВ. бр.110 от 29.12.2020  - актуализация на информацията и формата, в който се предоставят данните за регистъра и др.
Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъченияДВ, бр. 109 от 22.12.2020 - множество изменения, налично обобщение и сравнителна таблица
Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • ДВ, бр. 12 от 11.2.2020 - нанесени са промени в цялата наредба заради промяната на разследващия орган. Чрез заключителните разпоредби са направени и изменения в други нормативни актове.
 • изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020г. - множество промени, налично обобщение
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контролДВ, бр. 78 от 4.9.2020 - промените са в основната си част технически (терминологични или като наименование на структури)
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (външен линк)
изм. и доп. бр. 78 от 2020 г.
Наредба за медицинската експертиза
 • изм. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., отменя разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност в проценти от приложение № 2
 • доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г. - връща в същия текст отменената по-рано разпоредба
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.ДВ, бр.14 от 18.2.2020 - относно работещи в клинични лаборатории
Наредба за работното време, почивките и отпуските
ДВ. бр.56 от 23.06.2020г.
Наредба за радиационна защитаДВ. бр.110 от 29.12.2020  - прецизиране на тесктове и нови определения
Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклидиДВ. бр.110 от 29.12.2020  - нови четири промишлени отрасъла, които попадат в обхвата на наредбата и др.
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газовеДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г. - измененията са многобройни, налично е обобщение и сравнителна таблица.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигурване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г. - на военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина, се осигуряват безплатна храна и вода.
Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г.
Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армияДВ, бр. 12 от 11.2.2020 - въвежда допълнителни възнаграждения за водолазни спускания с експериментален характер и за присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация
Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. 
ДВ, бр.69 от 4.8.2020 - Наредба № 8121з-904 от 2015 г. с изцяло променено наименование и с изменено и допълнено съдържание

Вашият коментар