Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2019-а година

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания ДВ. бр.27 от 2.04.2019 - отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение. ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 - отменя Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон. ДВ, бр.33 от 19.4.2019
Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) ДВ. бр.91 от 19.11.2019 - работодателят не трябва да има установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.
Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии ДВ, бр. 38 от 10.05.2019
Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. ДВ, бр. 8 от 25.01.2019
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) ДВ, бр. 43 от 31.05.2019
ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г. ДВ, бр. 87 от 5.11.2019
Вътрешни правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането му Публикувани в сайта на ИА "ГИТ" - уведомление

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания ДВ. бр.27 от 2.04.2019
Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 - заменена с Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към уведомлението/анализа)
Кодекс на труда ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 - участие на държавни служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие
Кодекс за социално осигуряване Измененията и допълненията не касаят ЗБУТ

ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.
ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г.
ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.
ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.

Закон за движението по пътищата ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Закон за държавния служител ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 - участие на държавни служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие
Закон за железопътния транспорт ДВ. бр.62 от 6.08.2019г. - не касае ЗБУТ
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ДВ. бр.63 от 9.08.2019г. - не касае ЗБУТ
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - въвеждат се изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
Закон за здравето
Закон за измерванията. ДВ, бр. 72 от 13.9.2019 - срокове на някои услуги извършвани от БИМ
Закон за камарата на строителите ДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения
Закон за Министерството на вътрешните работи
  • ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
  • ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 - процедура за издаване на становища и сертификати по пожарна безопасност от органите по пожарна безопасност
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ДВ. бр.37 от 7 Май 2019 г.
Закон за професионалното образование и обучение ДВ. бр.100 от 20.12. 2019
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Закон за техническите изисквания към продуктите ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 – не касаят ЗБУТ
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.34 от 23.04. 2019 г.
Закон за устройство на територията
Закон за хората с увреждания
Закон за частната охранителна дейност ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 - Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК; от 01.01.2020 г. обжалване на решение на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК се извършва чрез РЗИ
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 - ПБЗ не е част от инвестиционния проект
Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални ДВ, бр.97 от 10.12.2019 - при липса на технически възможности, няма задължение за минимална светла височина на помещенията на обществените перални
Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 - ново обнародване на изменения от 2012 г., които бяха отменени с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС обнародвано в ДВ, бр. 7 от 2019 г. заради процедурни нарушения при извършване на промените
Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ДВ, бр. 76 от 27.9.2019 - промяна в срока за влизане в сила на приложения А и Б на ADR
Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари ДВ, бр. 55 от 12.7.2019 - техническа промяна, замяна на наименование на директива с актуалната директива
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспорт ДВ, бр. 66 от 20.8.2019 - транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 и прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол ДВ, бр.33 от 19.4.2019 - дефинирана административна услуга „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.
Наредба за медицинската експертиза.
  • ДВ, бр. 46 от 11.6.2019 - определяне на процента намалена работоспособност, когато са налице две или повече увреждания.
  • ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 - Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК; от 01.01.2020 г. обжалване на решение на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК се извършва чрез РЗИ
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества ДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ДВ, бр. 67 от 23.8.2019 - отмяна на изискването за назначаване или определяне на едно или повече длъжностни лица и промяна на срокове за уведомяване
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия ДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - облекчаване на административната тежест, като някои документи, които до момента трябваше да се прилагат към заявление за издаване на лицензии и разрешения вече ще се осигуряват по служебен път
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя ДВ, бр. 89 от 12.11.2019
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия ДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - технически поправки, свързани с препратки към други нормативни актове и облекчаване на административната тежест
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества ДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - технически поправки, свързани с препратки към други нормативни актове
Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия. ДВ, бр. 70 от 03.9.2019 - промени в допълнителните месечни възнаграждения
Наредба № 8121з-904 от 30.07. 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. ДВ. бр.77 от 1.10. 2019г.
Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.

Този материал е част от безплатната зона на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Абонатите на системата разполагат с достъп още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар

2 мнения за “Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2019-а година”