Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2019-а година *

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документИзменение (с линк към уведомлението/анализа)
Правилник за прилагане на Закона за хората с уврежданияДВ. бр.27 от 2.04.2019 - отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 - отменя Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон.ДВ, бр.33 от 19.4.2019
Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)ДВ. бр.91 от 19.11.2019 - работодателят не трябва да има установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.
Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територииДВ, бр. 38 от 10.05.2019
Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи.ДВ, бр. 8 от 25.01.2019
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ, бр. 43 от 31.05.2019
ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.ДВ, бр. 87 от 5.11.2019
Вътрешни правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането муПубликувани в сайта на ИА "ГИТ" - уведомление

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документИзменение (с линк към уведомлението/анализа)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с уврежданияДВ. бр.27 от 2.04.2019
Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техникаДВ, бр. 19 от 05.03.2019 - заменена с Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документИзменение (с линк към уведомлението/анализа)
Кодекс на трудаДВ, бр. 79 от 8.10.2019 - участие на държавни служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие
Кодекс за социално осигуряванеИзмененията и допълненията не касаят ЗБУТ

ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.
ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г.
ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.
ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.

Закон за движението по пътищатаДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Закон за държавния служителДВ, бр. 79 от 8.10.2019 - участие на държавни служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие
Закон за железопътния транспортДВ. бр.62 от 6.08.2019г. - не касае ЗБУТ
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсориДВ. бр.63 от 9.08.2019г. - не касае ЗБУТ
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - въвеждат се изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
Закон за здравето
Закон за измерванията.ДВ, бр. 72 от 13.9.2019 - срокове на някои услуги извършвани от БИМ
Закон за камарата на строителитеДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения
Закон за Министерството на вътрешните работи
  • ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
  • ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 - процедура за издаване на становища и сертификати по пожарна безопасност от органите по пожарна безопасност
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.37 от 7 Май 2019 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ. бр.100 от 20.12. 2019
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ, бр. 1 от 3.01.2019 – не касаят ЗБУТ
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.34 от 23.04. 2019 г.
Закон за устройство на територията
Закон за хората с увреждания
Закон за частната охранителна дейностДВ, бр. 17 от 26.02.2019 - техническа промяна, не касае ЗБУТ
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизиДВ, бр. 84 от 25.10.2019 - Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК; от 01.01.2020 г. обжалване на решение на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК се извършва чрез РЗИ
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 - ПБЗ не е част от инвестиционния проект
Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените пералниДВ, бр.97 от 10.12.2019 - при липса на технически възможности, няма задължение за минимална светла височина на помещенията на обществените перални
Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензиниДВ, бр. 57 от 19.7.2019 - ново обнародване на изменения от 2012 г., които бяха отменени с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС обнародвано в ДВ, бр. 7 от 2019 г. заради процедурни нарушения при извършване на промените
Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товариДВ, бр. 76 от 27.9.2019 - промяна в срока за влизане в сила на приложения А и Б на ADR
Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товариДВ, бр. 55 от 12.7.2019 - техническа промяна, замяна на наименование на директива с актуалната директива
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспортДВ, бр. 66 от 20.8.2019 - транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 и прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контролДВ, бр.33 от 19.4.2019 - дефинирана административна услуга „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.
Наредба за медицинската експертиза.
  • ДВ, бр. 46 от 11.6.2019 - определяне на процента намалена работоспособност, когато са налице две или повече увреждания.
  • ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 - Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК; от 01.01.2020 г. обжалване на решение на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК се извършва чрез РЗИ
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните веществаДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тяхДВ, бр. 67 от 23.8.2019 - отмяна на изискването за назначаване или определяне на едно или повече длъжностни лица и промяна на срокове за уведомяване
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергияДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - облекчаване на административната тежест, като някои документи, които до момента трябваше да се прилагат към заявление за издаване на лицензии и разрешения вече ще се осигуряват по служебен път
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателяДВ, бр. 89 от 12.11.2019
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергияДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - технически поправки, свързани с препратки към други нормативни актове и облекчаване на административната тежест
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните веществаДВ, бр. 53 от 5.7.2019 - технически поправки, свързани с препратки към други нормативни актове
Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия.ДВ, бр. 70 от 03.9.2019 - промени в допълнителните месечни възнаграждения
Наредба № 8121з-904 от 30.07. 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.ДВ. бр.77 от 1.10. 2019г.
Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно времеДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

2 мнения за “Обобщение на промени в нормативните изисквания през 2019-а година *”