ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г. Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

В брой 70 на ДВ от 11.9.2015 г. е обнародвана Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), провеждано от професионални училища и центрове за професионално обучение.

От значение са два момента в тази наредба:

1. Съгласно т. 3 на чл. 5 "Работодателят като партньор за организиране и провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение):
3. осигурява здравословни и безопасни условия на труд по време на обучението.

Това означава, че на практика обучаемите са изцяло приравнени към работещите и за тях се прилагат всички изисквания на нормативната база. Например, ако при работата ще се използват ръчни електрически инструменти, то обучаващите се/учениците трябва да придобият квалификационна група по електробезопасност (срещали сме подобно предписание от ИТ в нашата практика още преди няколко години).

В чл. 21 изрично е записано изискването за провеждане на инструктажи в съответствие с Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и че те се провеждат от определения от работодателя наставник.

2. За всеки ученик работодателят подава молба за получаване на разрешение за постъпване на работа съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години (записано в чл. 9 и чл. 12 от новата наредба)

С учениците се сключва трудов договор по чл. 230 КТ. В ал. 3 на същия е записано, че той се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I. "Специална закрила на непълнолетните". Там съответно се прави препратка към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Накратко: По отношение на безопасност и здраве при работа се прилагат абсолютно същите правила както към всеки друг работещ плюс правилата за наемане на лице, ненавършило 18 години.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ