ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г. Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

В брой 70 на ДВ от 11.9.2015 г. е обнародвана Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), провеждано от професионални училища и центрове за професионално обучение.

От значение са два момента в тази наредба:

1. Съгласно т. 3 на чл. 5 "Работодателят като партньор за организиране и провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение):
3. осигурява здравословни и безопасни условия на труд по време на обучението.

Това означава, че на практика обучаемите са изцяло приравнени към работещите и за тях се прилагат всички изисквания на нормативната база. Например, ако при работата ще се използват ръчни електрически инструменти, то обучаващите се/учениците трябва да придобият квалификационна група по електробезопасност (срещали сме подобно предписание от ИТ в нашата практика още преди няколко години).

В чл. 21 изрично е записано изискването за провеждане на инструктажи в съответствие с Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и че те се провеждат от определения от работодателя наставник.

2. За всеки ученик работодателят подава молба за получаване на разрешение за постъпване на работа съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години (записано в чл. 9 и чл. 12 от новата наредба)

С учениците се сключва трудов договор по чл. 230 КТ. В ал. 3 на същия е записано, че той се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I. "Специална закрила на непълнолетните". Там съответно се прави препратка към Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Накратко: По отношение на безопасност и здраве при работа се прилагат абсолютно същите правила както към всеки друг работещ плюс правилата за наемане на лице, ненавършило 18 години.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай