Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия

(Публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)

1.Общи положения

1.1. Тези норми се отнасят за проектиране на нови и реконструкция на съществуващи обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия: санитарно-хигиенни, за столове хранене, здравни, просветни, културни, спортни, административни и проектантско-конструкторски бюра.

За сгради и помещения за обслужване на работещите в предприятията от някои отрасли на промишлеността със специфични условия на работа и организация на труда, по мотивирано искане на съответното ведомство. Министерството на строителството и архитектурата съгласувано с Централния съвет на българските професионални съюзи и Министерство на народното здраве може да разреши отклонение от тези норми.

Нормите не се отнасят за проектиране на инвентарни сгради: движими контейнерни и сглобяемо-разглобяеми.

1.2. Обслужващите сгради и помещения могат да се проектират и изграждат за общо ползуване от няколко съседни предприятия в съответствие с изискването за коопериране и интегриране на материално-техническата база в производствените зони и населените места, ако това не противоречи на изискванията и нормите в този документ.

1.3. Обслужващите помещения с различно предназначение могат да се разполагат в една сграда, ако това не противоречи на изискванията в този нормативен документ и на санитарни правила и норми при проектиране на промишлени предприятия.

1.4. Обслужващите сгради и помещения се разполагат на места, където има най-малко въздействие на шум, вибрации и други вредни фактори.

Санитарно-хигиенните помещения се разполагат близо и в удобна връзка с работните места (в съответствие с нормите за разстояния до работните места, дадени в т. 3.39, 3.47, 3.50, 3.64, 3.71, 4.22 от този нормативен документ), като се има пред вид, че работниците не трябва да преминават през производствени помещения с вредни отделяния и с производствена категория А, Б, и Е, - освен ако не работят в същите.

1.5. Общата полезна площ на сградата се определя като сума от площите, измерени по вътрешния контур на външните нейни зидове на всички етажи, преддверия и проходи към други сгради, като се изключва площта на стълбищни клетки, вътрешни стени, прегради и колони. В полезната площ на сградата не се включват площи на шахти, технически етажи (със светла височина до 1,8 m) и помещения над окачени тавани, предназначени за разполагане, проверка и ремонт на инсталации, осветителни тела и други устройства.

1.6. Броят на работещите по списък в предприятието и броят на работещите в най-голямата смяна се определя в технологическата част на проекта, като се включва и този на техническия персонал и на практиканти, минаващи през производствено обучение в предприятието.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.