Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване

В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към средствата за измерване;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните средствата за измерване, определени в приложения № 1 - 9, наричани по-нататък "приложения за отделните видове средства за измерване":
1. водомери (МI-001) по приложение № 1;
2. разходомери за газ и коригиращи устройства за обем (МI-002) по приложение № 2;
3. електромери за активна енергия (MI-003) по приложение № 3;
4. средства за измерване на термална енергия (MI-004) по приложение № 4;
5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода (MI-005), по приложение № 5;
6. везни с автоматично действие (MI-006) по приложение № 6;
7. таксиметрови апарати (MI-007) по приложение № 7;
8. материални мерки (MI-008) по приложение № 8;
9. газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства (MI-010) по приложение № 9.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат по отношение на устойчивостта на смущаващи електромагнитни въздействия, а към нивото на генерираните смущаващи електромагнитни въздействия се прилагат изискванията на наредбата по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), която въвежда Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ, L 96/79 от 29 март 2014 г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.