Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г.
Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията и инсталациите за природен газ по чл. 1а, т. 1 - 6, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН), приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), както и на подводните газопроводи;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) изискванията за монтажа и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а, както и на подводните газопроводи;
3. редът за осъществяване на технически надзор на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.