Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

Обн. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.53 от 5 юли 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества при тяхното използване, съхранение и транспортиране;
2. разработване на проектната заплаха за ядрени съоръжения и за превоз на ядрен материал.
(2) С наредбата се определя и редът за определяне на зоните с контролиран достъп по смисъла на чл. 115, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Чл. 2. (1) (*) Лицензиантите и титулярите на разрешения по ЗБИЯЕ са отговорни в пълен обем за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, както и на ядрените материали и на радиоактивните вещества, включително по време на превоз.
(2) Лицензиантите и титулярите на разрешения могат да възлагат дейностите по осъществяване на физическата защита на трети лица при спазване на изискванията на ЗБИЯЕ, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за частната охранителна дейност и подзаконовите им нормативни актове и условията на издадените лицензии и разрешения.
(3) Защитата на въздушно защитените зони над ядрени съоръжения, определени по реда на чл. 105, ал. 4 ЗБИЯЕ, се осигурява от въоръжените сили на Република България по ред, определен от министъра на отбраната.

Чл. 3. (1) Контролът по спазване на изискванията за физическа защита се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "Агенцията", в рамките на предоставените му от ЗБИЯЕ правомощия.
(2) Министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) осъществяват специализиран контрол в съответствие с предоставените им от закона правомощия.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.