Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

Приета с ПМС № 164 от 30.06.2009 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация на министъра на труда и социалната политика от:
1. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ");
2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
3. Агенцията за ядрено регулиране;
4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи;
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерство на земеделието, храните и горите;
7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на енергетиката;
8. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
9. Министерството на околната среда и водите;
10. Министерството на отбраната;
11. Министерството на здравеопазването;
12. Националната агенция за приходите;
13. Националния осигурителен институт;
14. други администрации, на които е възложено с нормативен акт да осъществяват дейности по чл. 4 от Закона за инспектиране на труда.
(2) Ръководителите на администрациите по ал. 1 представят необходимата информация за дейностите по инспектиране на труда при спазване на принципите за:
1. съгласуване на ведомствените интереси;
2. прилагане на вътрешноведомствените правила за ползване и администриране на информация;
3. прилагане на общи технологични, комуникационни и информационни стандарти;
4. съгласувана защита на данните.
(3) Всички действия, предприети в изпълнение на наредбата, се осъществяват при спазване разпоредбите на законите, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.