Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 14.05.2010 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014 г., доп. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016 г., доп. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018 г., изм. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018 г., изм. ДВ. бр.96 от 20 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. специфични условия на труд на цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Алинея 1 не се прилага по отношение на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция".

Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер.

Чл. 3. (1) Изплащането на допълнителните възнаграждения се извършва въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, с която се определят правоимащите военнослужещи и цивилни служители и размерите на допълнителните възнаграждения.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.)

Чл. 4. (1) Допълнителни възнаграждения по тази наредба не се изплащат при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен член от семейството;
6. отклонение от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо от основанието му;
8. курс или специализация в страната и чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато по време на курса или специализацията се изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, се изплащат допълнителни възнаграждения по тази наредба само ако изпълняват дейности, свързани със специфични условия при изпълнение на военната служба, възложени им със заповед на министъра на отбраната.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на военнослужещите или при прекратяване на трудовите или служебните правоотношения с цивилните служители.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.