Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г.
Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ).
(2) Наредбата не се прилага спрямо предприятия от търговския флот по отношение на морските лица.

Глава втора
Командироване и изпращане на работници и служители от Република България в друга държава – членка на Eвропейския съюз, в държава – страна по споразумението за европейското икономическо пространство, и в конфедерация Швейцария в рамките на предоставяне на услуги

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) При командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ и по чл. 107т, ал. 4 от КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването.
(2) Споразумението по ал. 1 съдържа данни за страните и основанието за сключването му и определя:
1. характера и мястото на работа;
2. времетраенето на изменението на трудовото правоотношение чрез посочване на начална и крайна дата на командироването;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения;
4. условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането им;
5. продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава;
6. размера на платения годишен отпуск;
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) условия за жилищно настаняване на работника или служителя, когато то се предоставя от работодателя по време на командироването;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) финансови условия на командировката извън посочените в т. 3 и 4;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) вида на транспортните средства и маршрута.
(3) Дните на пътуване, почивните и празничните дни се включват в срока на командироването.

Чл. 3. (1) При изпращане на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ предприятието, което осигурява временна работа, и работникът или служителят уговарят в трудовия договор по чл. 107р, ал. 1 КТ условията на работа за работника или служителя в предприятието ползвател.
(2) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните и определя:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения;
2. условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането им;
3. продължителността на работния ден и на работната седмица, на дневната, междудневната и на седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава;
4. размера на платения годишен отпуск;
5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) условия за жилищно настаняване на работника или служителя, когато то се предоставя от предприятието, което осигурява временна работа, по време на изпращането;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2021 г.) финансови условия на изпращането извън посочените в т. 1 и 2.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар